Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLIV/224/14

Z dnia:2014-01-30
Przedmiot uchwały:w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2014


UCHWAŁA Nr XLIV/224/14
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 stycznia 2014r


w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy  Marciszów na rok 2014    

       

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami),   art. 4' ust. 2  ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity DZ.U.  z 2012 roku, poz. 1356 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( DZ.U. Nr 179, poz.1485 ze zmianami)  Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a  co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2014 w brzmieniu:

GMINNY  PROGRAM PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  DLA GMINY MARCISZÓW   NA  2014 ROK


I. WSTĘP

Obowiązek opracowania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej „Programem” wynika z postanowień ustawy z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity DZ. U. z 2012 roku, poz. 1356 ze zmianami ) oraz ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (DZ.U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami).
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 określa lokalną strategię  zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu oraz narkotyków.

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 2 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z treścią tych ustaw zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii wykonuje się przez  odpowiednie kształtowanie polityki społecznej,
a w  szczególności tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, działalność informacyjną i wychowawczą, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i narkotyków i ich usuwanie.
Wszelkie działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi mają nie tylko umocowania ustawowe, ale przede wszystkim stanowią świadome działania samorządu na rzecz dobra społeczności lokalnej.
W tym obszarze działań gmina dysponuje największą wiedzą o lokalnych problemach,
a także dostępnych zasobach i podejmuje środki zaradcze  oraz naprawcze skierowane do społeczności lokalnej.
Program jest kontynuacją wielu działań  z lat ubiegłych ukierunkowanych na osoby uzależnione od alkoholu , narkotyków, członków ich rodzin oraz rodziny, w których występuje przemoc domowa.
Program opiera się na inspirowaniu i współdziałaniu  różnych podmiotów aktywnych na obszarze uzależnień.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują na konieczność  realizacji programu przy współudziale  osób, instytucji, organizacji pozarządowych  zajmujących się kulturą, edukacją , pomocą społeczną, sportem , rekreacją , wychowaniem w trzeźwości, lecznictwem osób uzależnionych i kreujących inne działania , szczególnie w zakresie pracy z dziećmi
i młodzieżą.
Program dostosowany jest do specyfiki  uzależnień występujących w gminie Marciszów, który uwzględnia lokalne możliwości jego realizacji: prawne, administracyjne, ekonomiczne.


II. ANALIZA  SYTUACJI  W  GMINIE  DOTYCZĄCA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH

Nie  ma takiej grupy społecznej i zawodowej, której zjawisko alkoholizmu nie dotyczyłoby. Łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych, obyczaje, postępujące ubóstwo i bezrobocie, stałe zagrożenie utraty pracy wśród wielu środowisk, upadek wartości rodzinnych i norm społecznych , jak też coraz powszechniejszy brak umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego przyczyniają się do narastania problemów alkoholowych. Są to problemy społeczne, które korelują z przemocą w rodzinie.

Struktura ludności
W Gminie Marciszów ( wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku) zamieszkuje 4.689 osób,
w tym w wieku produkcyjnym:
  - mężczyźni – 1  699
  - kobiety – 1 408

Z danych PARPA wynika, że populacje osób, w których występują różne kategorie problemów alkoholowych- dane szacunkowe  kształtują się następująco :

Różne kategorie problemów alkoholowych    populacja osób    w Polsce    w gminie Marciszów liczącej 4 689 mieszkańców
Liczba osób uzależnionych od alkoholu    około 2% populacji    około 800 000    około 93
Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika ( współmałżonkowie, rodzice)    około 4% populacji    około 1 500 000    około 186
Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholowych    około 4% populacji    około 1 500 000    około 186
Osoby pijące szkodliwie    5-7% populacji    około 2 000 000 – 2 500 000    około 234- 328
Ofiary przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym    2/3 dorosłych oraz 2/3 dzieci z tych rodzin    około 2 000 000 osób dorosłych i dzieci    około 253 - 338

Powyższe dane pokazują , iż na terenie Gminy Marciszów różne kategorie problemów alkoholowych mogą dotyczyć około 950 osób , co stanowi około 20% wszystkich jego mieszkańców. Mieszkańcy ci stanowią populację osób pijących szkodliwie , uzależnionych,
współuzależnionych, dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy domowej.

Grupy społeczne szczególnie zagrożone problemami uzależnień od alkoholu to: bezrobotni (zwłaszcza długotrwale ) i ich rodziny, rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, ludzie młodzi.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku:
 - 348 mieszkańców gminy było zarejestrowanych  w Urzędzie Pracy (  w tym 111 osób bez kwalifikacji zawodowych)
z tego 92 osoby z prawem do zasiłku.
Wśród osób bezrobotnych największą grupę  stanowią :
- długotrwale bezrobotni – 212 osób
- osoby powyżej 50 roku życia – 99 osób
- do 25 roku życia – 47 osób

Dostępność napojów alkoholowych
Gmina Marciszów obejmuje 9 wsi, w których jest  prowadzonych 18 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych.
Struktura sprzedaży według rodzaju alkoholu przedstawia się następująco:
- do 4,5% alkoholu oraz piwa     - w 18 sklepach i 2 lokalach gastronomicznych
- powyżej 4,5% do 18%        - w 16 sklepach
- powyżej 18% alkoholu        - w 15 sklepach

Rodziny objęte pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej
1) liczba rodzin objęta pomocą  - 279        
2) liczba rodzin objętych pomocą, w których występuje problem nadużywania alkoholu- 27
3) liczba dzieci objętych dożywianiem - 179
4) liczba dzieci objętych dożywianiem z rodzin z problemem alkoholowym -  7
5) wielkość środków finansowych przeznaczonych na pomoc rodzinom z problemem
    alkoholowym – 49.217,00 zł
6) liczba rodzin, w których występuje problem przemocy w rodzinie - 12

Destrukcja życia rodzinnego w związku z nadużywaniem środków odurzających – informacje z  Posterunku Policji
1) liczba interwencji w sprawach przemocy w rodzinie   - 55
2) liczba interwencji w sprawach przemocy w rodzinie pod wpływem alkoholu - 48
3) liczba prowadzonych postępowań – procedura „Niebieskiej karty” - 11
4) ilość zastosowanego aresztowania, dozoru w związku z przemocą w rodzinie - 1
5) liczba osób dorosłych odwiezionych do wytrzeźwienia - 9
6) ilość zatrzymanych nietrzeźwych osób nieletnich - 0
7) ilość przypadków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu -11
8) liczba stwierdzonych przypadków handlu narkotykami – 0

Osoby i instytucje przygotowane do rozwiązywania problemów  alkoholowych
i narkotykowych
    (Stan zasobów):
1. Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin-
pomost, który łączy mieszkańców gminy, gdzie nie ma profesjonalnej oferty
terapeutycznej z  zakładami lecznictwa odwykowego
2. W realizacji programu  dysponujemy grupą nauczycieli ( 4 osoby) posiadających                   
    przygotowanie merytoryczne w zakresie resocjalizacji i poradnictwa rodzinnego,  
    pedagogiki opiekuńczej  z resocjalizacją , 9 nauczycieli przeszkolonych  w zakresie
    współczesnych zagrożeń (dopalacze, hazard, cyberporzemoc) oraz pedagog szkolny
    przeszkolony  w zakresie przemocy w rodzinie , zatrudnionych w Zespole  Szkół
 3. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeszkoleni w zakresie zjawiska
    przemocy
 4. Funkcjonariusze Posterunku Policji,
 5. Pracownicy Urzędu Gminy posiadający odpowiednie przeszkolenia z zakresu
     przeciwdziałania alkoholizmowi , narkomanii, przemocy w rodzinie
 6. Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 7. Organizacje pozarządowe i społeczne z terenu gminy.

III. PODSTAWOWE  STRATEGIE PROGRAMU

1. Ograniczenie dostępności alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób nieletnich,
    systematyczna kontrola działalności gospodarczej w zakresie obrotu napojami
    alkoholowymi.
2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
    od alkoholu.
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
    i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.
4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie  
    rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
    rozwiązywaniu problemów alkoholowych.


IV. DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Cele strategiczne działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych nakierowane będą w szczególności na zadania gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
    uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

 realizacja poprzez:
  a) prowadzenie Punktu Konsultacyjno – motywującego do podjęcia leczenia odwykowego.
  b) współdziałanie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznym,
  c) prowadzenie rozmów interwencyjno-motywujących z osobami wobec których zaistnieje
      podejrzenie o nadużywanie alkoholu, w celu zastosowania leczenia odwykowego,
  d) wykonywanie czynności zmierzających do zdiagnozowania stopnia uzależnienia poprzez
      sporządzenie przez lekarzy biegłych z alkohologii, opinii psychiatryczno-psychologicznej,
  e) kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego celem orzeczenia zobowiązania do poddania   
      się  leczeniu odwykowemu w stosunku do osób nagminnie nadużywających alkohol,
  f) rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej  
     i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków-
     upowszechnianie materiałów edukacyjnych w środowisku lokalnym,  
  g) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla świetlic środowiskowych   
     oraz innych instytucji i organizacji współpracujących z Komisją w zakresie pomocy   
      terapeutycznej i rehabilitacyjnej  min. GOPS, szkoła, ośrodek zdrowia , organizacje
      pozarządowe.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii,
    pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
    w   rodzinie

    realizacja poprzez:
  a) uruchomienie nowych programów w świetlicach środowiskowych dla dzieci wobec
      których stosowana jest przemoc w rodzinie
  b) kontynuacja działania i poszerzenie oferty punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy
      w rodzinie,
  c) prowadzenie programów przeciwdziałania przemocy w szkole realizowanych w
      szczególności poprzez warsztaty dla dzieci, przedstawienia teatralne,
  d) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z rodzin z problemami
      alkoholowymi i zjawiskiem przemocy domowej – zwłaszcza w szkole , która współpracuje  
      min z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami,
  e) koordynowanie działań dotyczących przemocy w rodzinie  poprzez współpracę i wymianę
      doświadczeń z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, służbą zdrowia,
      szkołami, osobami fizycznymi, pozostałymi instytucjami działającymi na terenie gminy
      oraz organizacjami realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej,
   f) prowadzenie działalności w celu propagowania zdrowego stylu życia poprzez    
      organizowane zajęć kulturalno-sportowych,
  g) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej służącej upowszechnianiu informacji  
      na temat możliwości uzyskania pomocy w przypadku zetknięcia się ze zjawiskiem
      przemocy domowej,
  h) organizowane i finansowanie zajęć dla rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności
      wychowawczych,
  i)  stosowanie procedury „Niebieskiej karty” – rozpoznawanie zaburzeń życia rodzinnego na
      skutek nadużywania alkoholu, narkotyków i stosowania przemocy w tym:
      - kierowanie wniosku do Sądu rejonowego o wgląd w sytuację dziecka gdy istnieje
        zagrożenie dla małoletnich dzieci,
      - kierowanie zawiadomienia do Policji o popełnienie przestępstwa ściganego z urzędu za
        znęcanie się nad rodziną.

3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz  
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w  pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych

realizacja poprzez:
    a)  realizację na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,                 
         odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne ,
    b)  podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców   
         dzieci  uczestniczących w programach, których celem jest wspieranie abstynencji  
         dzieci i przygotowywanie ich do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji
          związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
c)    organizowanie i finansowanie programów, spektakli, warsztatów o charakterze
      profilaktyczno- edukacyjnym dla dzieci i młodzieży,
d)    współorganizowanie oraz dofinansowywanie lokalnych imprez , festynów, spotkań, konkursów i innych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym realizowanych przez szkołę, biblioteki, GKRPA i inne organizacje z terenu gminy jako alternatywy życia wolnego od alkoholu i narkotyków.,
e)    wspieranie szkolnych i lokalnych programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez  młodzież ( przedstawienia teatralne i inne) oraz konkursów dot. problematyki uzależnień ( alkohol, narkotyk, przemoc, agresja, nikotynizm)
f)    wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej.
g)    finansowanie  zajęć dla dzieci  w świetlicach szkolnych, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych,
h)    aktywny udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych rekomendowanych przez PARPA oraz inne uprawnione do tego instytucje,
i)    współpraca z instytucjami  na terenie gminy ( szkoła, kluby sportowe, instytucje kultury) oraz wspólna realizacja  działań związanych z profilaktyką  oraz promocją zdrowego życia, wolnego od nałogów,
j)    inicjowanie wraz z dofinansowaniem wypoczynku o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz dotkniętych przemocą,
k)    budowanie akceptacji społecznej dla postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez organizowanie szkoleń , kampanii edukacyjnych i  programów w dziedzinie rozwiązywania problemów uzależnień,
l)    poszerzenie zakresu oferty programów opiekuńczo – wychowawczych o dożywianie uczestników programów.
m)    podejmowanie działań mających na celu kreowanie właściwych postaw dzieci
      i młodzieży wobec zagrożeń ,
n)    zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,   
    służących rozwiązywaniu   problemów narkomanii;

    realizacja poprzez:
 a)     dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących  
         poszczególne elementy  programu ( w oparciu o jasno sformułowane kryteria)
         mających w swych programach zadania związane z profilaktyką
         i propagowaniem trzeźwego sposobu spędzania wolnego czasu,
a)    współpraca i wspieranie inicjatyw instytucji statutowo działających  na rzecz
          rozwiązywania problemów alkoholowych,
b)    współorganizowanie imprez kulturalnych  oraz innych przedsięwzięć
         mających na celu propagowanie  wzorców trzeźwego stylu życia,
c)    współpraca ze środowiskiem kościelnym i duszpasterskim,


5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
    w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
    oskarżyciela  publicznego:

   realizacja poprzez:
 a) prowadzenie działań kontrolno-interwencyjnych w zakresie przestrzegania zasad
     i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, rozpatrywanie
     skarg na działalność punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
 b) prowadzenie postępowań  wyjaśniających w przypadku otrzymania informacji
          o nie przestrzeganiu przepisów ustawy w zakresie reklamy i promocji napojów
          alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim,
          nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  c)  wniesienie aktu oskarżenia do sądu,
  d)  występowanie  w charakterze oskarżyciela publicznego, poprzedzone
       przeprowadzeniem przez Policję postępowania dowodowego.

     
V. ZASADY  WYNAGRADZANIA  CZŁONKÓW  GMINNEJ  KOMISJI  ROZWIAZYWANIA
    PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH


1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się
    wynagrodzenie za udział  w posiedzeniach komisji w wysokości 45,00 zł brutto za każde
    posiedzenie.
2  Wynagrodzenie przysługuje członkom komisji będących pracownikami Urzędu Gminy,
    jeżeli  posiedzenie odbywa się    poza godzinami pracy.
3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji będzie  wypłacane na wskazane konta, do  
    10 dnia   każdego miesiąca  za miesiąc poprzedni, na podstawie przedłożonych list
    obecności    stwierdzających udział w posiedzeniu.

VI. ŹRÓDŁA I ZASADY   FINANSOWANIA


1. Finansowanie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odbywa się w ramach środków własnych
    gminy pochodzących z opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów   
    alkoholowych.
2. Planowane wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
    w roku 2014  będą wynosić 60.000,00 zł.
3. Planowane wydatki związane z realizacją Gminnego Programu będą  wynosić 60.000,00 zł
    i są przeznaczone zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014.


VII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

Bardzo ważnym elementem Programów jest przekazanie społeczności lokalnej jasnej wiedzy na temat:
* czym są narkotyki i alkohol, jaka jest natura ich działań oraz jakie ryzyko płynie z ich
  obecności  w życiu   społecznym
Alkohol i narkotyki ingerują i wywierają wpływ niemal na wszystkie aspekty  życia społecznego i nie można przechodzić obok nich obojętnie.
Profilaktyka na szczeblu lokalnym  nie jest zadaniem łatwym. Musimy być świadomi, iż działania podjęte dzisiaj przyniosą efekty dopiero w latach następnych, a będą one satysfakcjonujące  kiedy zdoła się uzyskać:
1) wzrost świadomości społeczeństwa o szkodliwych skutkach spożywania napojów  
    alkoholowych w  nadmiernych ilościach,
2) wzrost wrażliwości dorosłych na kupowanie i spożywanie napojów  alkoholowych przez  
    osoby nieletnie,
3) wzrost liczby osób poddających się terapii,
4) większa skuteczność służb porządkowych,
5) zmiana obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych,
6) wzrost zaangażowania społeczności gminnej w działaniach dotyczących profilaktyki   
    i  przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.


§ 2

Harmonogram realizacji zadań zmierzających  do uzyskania celów  oraz plan wydatków
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 stanowią  załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :