Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LXII/316/10

Z dnia:2010-10-28
Przedmiot uchwały:w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010


UCHWAŁA Nr LXII/316/10
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 października  2010


w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Marciszów


uchwala co następuje:

§ 1    

Zwiększa się dochody budżetowe                    o kwotę          3.690

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    o kwotę          3.690
W rozdziale – 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                o kwotę          3.690
W § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę          3.690   
 

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe                    o kwotę         27.390

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                o kwotę           5.600
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę           5.600
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia            o kwotę           5.600

w dziale 710 – Działalność usługowa                o kwotę           2.500
w rozdziale 71095 – Pozostała działalność                o kwotę           2.500
w § 4300 – zakup usług pozostałych                    o kwotę           2.500

w dziale 851 – Ochrona zdrowia                    o kwotę          3.690
w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi        o kwotę          3.690
w § 4300 – zakup usług pozostałych                    o kwotę          3.690

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza            o kwotę        15.600
w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne                o kwotę        15.600
w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników            o kwotę        15.600

§ 3
    
Zmniejsza się wydatki budżetowe                    o kwotę         23.700

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                o kwotę           5.600
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę           5.600
w § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        o kwotę           5.600

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego                o kwotę           2.500
w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i  pożyczek jednostek samorządu terytorialnego    o kwotę          2.500
w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę          2.500

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                o kwotę        15.600
w rozdziale 80104 – Przedszkola                    o kwotę        15.600
w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń    o kwotę          2.600
w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników             o kwotę        13.000              

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :