Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLIV/220/17

Z dnia:2017-11-30
Przedmiot uchwały:w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA Nr XLIV/220/17
Rady  Gminy Marciszów
z dnia 30 listopada  2017


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

    Działając na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 roku  poz. 1875 ) w związku z  art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 roku poz. 1785 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P. z 2017 roku poz. 800 ) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1   

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  3,5 tony i poniżej 12 ton:
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                            783,00                          
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                   1043,00
c/ powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton                                     1409,00    

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:                        

1/ o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innymi systemami zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                               
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton                          1.252,00                   
b/ nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton                          1.252,00  
c/ nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton                          1.356,00
d/ nie mniej niż 15 ton                                  1.878,00

2/ o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innymi systemami zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton                                    1.461,00
b/ nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton                                    1.826,00                                    
c/ nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton                                    1.826,00   
d/ nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony                                    1.878,00
e/ nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton                                    2.296,00   
f/ nie mniej niż 25 ton                                            2.400,00    

3/ o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innymi systemami zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton                          2.504,00
b/ nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton                         2.661,00
c/ nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton                         2.817,00
d/ nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton:                         
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne            2.958,00
- z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych                     3.130,00
e/ nie mniej niż 31 ton:                                                                                
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:                        3.130,00
- z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:                                                      3.130,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                     1.722,00

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.


1/ o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton                          1.878,00
b/ nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton                          1.878,00    
c/ nie mniej niż 25 ton, mniej niż 31 ton                          1.983,00
d/ nie mniej niż 31 ton:                          
-z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne            2.400,00              
-z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych                    2.400,00                     

2/ o trzech osiach  z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 40 ton                          2.974,00
b/ nie mniej niż 40 ton :                                
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:            2.974,00    
- z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:                     3.120,00               

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                                                   574,00    

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1/ o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton                          1096,00
b/ nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton                          1096,00  
c/ nie mniej niż 25 ton                                   1096,00                 

2/ o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton                          1096,00  
b/ nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 tony                          1.252,00
c/ nie mniej niż 33 tony, mniej niż 38 ton                          1.722,00       
d/ nie mniej niż 38 ton                                  2.139,00    

3/ o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton                          1.565,00
  b/ nie mniej niż 38 ton                                  2.035,00

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a/ mniejszej niż 22 miejsca- 2 pojazdy                           887,00
b/ równej lub większej niż 22 miejsca                               1690,00                        

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XV/70/15 Rady Gminy w Marciszowie  z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie nie wcześniej, niż od 01 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :