Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXVIII/156/2012

Z dnia:2012-11-29
Przedmiot uchwały:w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik


UCHWAŁA Nr XXVIII/156/2012
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391) – Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

1.    Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Marciszów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana
w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
2.    Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1
w wysokości 18,00 zł miesięcznie.
3.    Ustala się niższą stawkę za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł miesięcznie.

§ 2

1.    Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których  nie zamieszkują mieszkańcy:

1     o pojemności do 120 l -     w wysokości  -  40,00 zł.
2     o pojemności      240 l –    w wysokości  -  80,00 zł.
3     o pojemności    1100 l -     w wysokości  -160,00 zł.
4     o pojemności powyżej 1100 l – 0,15 zł. za każdy litr pojemnika

2.    Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których  nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1    o pojemności do 120 l  -    w wysokości  -  24,00 zł,
2    o pojemności      240 l  –   w wysokości  -  48,00 zł.
3    o pojemności    1100 l   -   w wysokości  -100,00 zł.
4    o pojemności powyżej 1100 l – 0,10 zł. za każdy litr pojemnika

§ 3

1.    Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 2 lub ust. 3.
2.    Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
3.    Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2.
4.    Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
5.    Wzór deklaracji, o których mowa w § 4 ust. 2 i ust. 4 określa odrębna uchwała.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy;
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :