Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr L/250/18

Z dnia:2018-03-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018


UCHWAŁA Nr L/250/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 marca 2018r.


w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2017 roku poz. 1875),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 poz. 2077)   Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy                o kwotę    74.495
z tego:
    dochody bieżące                        o kwotę    74.495

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę       303.875
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę        256.075
wydatki majątkowe                        o kwotę          47.800

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                o kwotę     9.500
z tego:
    wydatki majątkowe                        o kwotę     9.500
        
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

Plan dochodów po zmianach            21.664.957 zł
Plan wydatków po zmianach            25.431.752 zł

§ 2

Ustala się przychody budżetu z tytułu:
- inne źródła (wolne środki z zamknięcia roku 2017) w wysokości – 284.880,00 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian powstaje deficyt w wysokości – 3.766.795,00 zł.
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLV/228/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.  Rady Gminy Marciszów, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr XLV/228/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018  uchwala się nowe brzmienie załączników:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2018, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
Nr 10 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2018, który jednocześnie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2018-04-04 09:22:04Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :