Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
UCHWAŁA Nr VIII/46/192019-05-31w sprawie: apelu do Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego.
UCHWAŁA Nr VIII/45/192019-05-31w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019.
UCHWAŁA Nr VIII/44/192019-05-31w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
UCHWAŁA Nr VIII/44/192019-05-31w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
UCHWAŁA Nr VIII/43/192019-05-31w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
UCHWAŁA Nr VIII/42/192019-05-31w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2018 rok.
UCHWAŁA Nr VIII/41/192019-05-31w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów wotum zaufania za rok 2018.
UCHWAŁA Nr VII/40/192019-04-26w sprawie: apelu do Prezesa Rady Ministrów.
UCHWAŁA Nr VII/39/192019-04-26 w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr VII/38/192019-04-26w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019.
UCHWAŁA Nr VII/37/192019-04-26 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości.
UCHWAŁA Nr VII/36/192019-04-26 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr VII/35/20192019-04-26w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Marciszów na lata 2019-2021.
UCHWAŁA Nr VII/34/192019-04-26w sprawie: udzielenia dotacji Sudeckiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr VI/33/192019-03-29w sprawie: przystąpienia Gminy Marciszów do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego "MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH SZANSĄ NA CZYSTE POWIETRZE" realizowanego w ramach Regionalnego Prog.
UCHWAŁA Nr VI/32/192019-03-29w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA Nr VI/31/192019-03-29w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019.
UCHWAŁA Nr VI/29/192019-03-29w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2019 roku".
UCHWAŁA Nr VI/28/192019-03-29w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Marciszów prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sędzisławiu.
UCHWAŁA Nr V/27/192019-02-22w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA Nr V/26/192019-02-22w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu na realizację zadania pn. : "Zakup specjalistycznej przyczepki do przewozu Quada z napędem 4X4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze".
UCHWAŁA Nr V/25/192019-02-22w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 grudnia 2018 r..
UCHWAŁA Nr V/24/192019-02-22w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019.
UCHWAŁA Nr V/23/192019-02-22w sprawie: uchwalenia statutu sołectw.
UCHWAŁA Nr IV/22/192019-01-31w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2019.
UCHWAŁA Nr IV/21/192019-01-31W sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów.
UCHWAŁA Nr IV/20/192019-01-31w sprawie: zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z d.
UCHWAŁA Nr IV/19/192019-01-31w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2019..
UCHWAŁA Nr IV/18/192019-01-31w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów na rok 2019..
UCHWAŁA Nr IV/17/192019-01-31w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marciszów na rok 2019..
UCHWAŁA Nr IV/16/192019-01-31w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2019..

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :