Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXIV/199/09

Z dnia:2009-04-23
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009


UCHWAŁA Nr XXXIV/199/09

Rady Gminy Marciszów

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy na rok 2009.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

 

 

u c h w a l a   co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Zwiększa się wydatki budżetowe                                            o kwotę           502.500

 

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                       o kwotę             11.400

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na

                                  potrzeby rolnictwa                                   o kwotę             11.400

w § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu

                   województwa na zadania bieżące realizowane

                  na podstawie porozumień (umów) między jst            o kwotę             11.400

 

W dziale 600 – Transport i łączność                                          o kwotę           173.600

w rozdziale 60016 –Drogi publiczne gminne                               o kwotę           100.000

w § 4270 - zakup usług remontowych                                        o kwotę           100.000

w rozdziale 60095 – Pozostała działalność                                 o kwotę             58.600

w § 4270 – zakup usług remontowych                                       o kwotę             58.600

w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych       o kwotę            15.000

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         o kwotę            15.000

 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                o kwotę             67.000

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i

                                  nieruchomościami                                    o kwotę             47.000

w § 4270 - zakup usług remontowych                                        o kwotę             42.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                          o kwotę               1.500

w § 4430 – różne opłaty i składki                                              o kwotę               3.500

w rozdziale 70021 – Towarzystwa budownictwa

                                 społecznego                                             o kwotę             20.000

w § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie

                   wkładów do spółek prawa handlowego oraz na

                   uzupełnienie funduszy statutowych banków i

                   innych instytucji finansowych                                   o kwotę             20.000

 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                         przeciwpożarowa                                             o kwotę             75.500

w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji                      o kwotę             30.000

w § 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na

                  finansowanie lub dofinansowanie zadań

                  inwestycyjnych                                                        o kwotę              30.000

w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej

                                Straży Pożarnej                                         o kwotę              10.000

w § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielana

                   między jednostkami samorządu terytorialnego

                   na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

                   i zakupów inwestycyjnych                                       o kwotę              10.000

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne                         o kwotę              35.500

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /środki własne

                   na realizację projektu pn „Poprawa bezpieczeństwa w

                 Województwie Dolnośląskim”/                                  o kwotę                1.750

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                           o kwotę                4.700

w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

                  budżetowych / środki własne na realizację

                 projektu pn „Poprawa bezpieczeństwa w

                Województwie Dolnośląskim”/                                  o kwotę              29.050

 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

                        środowiska                                                       o kwotę           175.000

 

w rozdziale – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg               o kwotę              23.000

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         o kwotę              23.000

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność                                 o kwotę           152.000

w § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie

                   wkładów do spółek prawa handlowego oraz na

                   uzupełnienie funduszy statutowych banków i

                   innych instytucji finansowych                                   o kwotę            152.000

 

 

§ 2

 

 

Uchwala się deficyt w wysokości 502.500 zł, który zostanie sfinansowany z tytułu wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2008.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :