Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA NR XLIX/262/2010

Z dnia:2010-02-25
Przedmiot uchwały:w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego upoważnionych


UCHWAŁA NR XLIX/262/2010
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 25 lutego 2010r.


w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty  spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /DZ.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/ RADA GMINY MARCISZÓW

uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności przypadające gminie lub jednostkom podległym  z tytułu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, zwanych dalej „wierzytelnościami”, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek podległych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2

1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części jeżeli:
     a) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub   upadłościowego,
     b) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł, nie pozostawiając spadkobierców,
     c) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego
         egzystencji,
     d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty wierzytelności lub wierzytelność okazałaby się nieściągalna,
     e) wierzytelność uległa przedawnieniu.
2. Umorzenie może nastąpić na uzasadniony wniosek dłużnika. Dopuszcza się umorzenie z
     Urzędu, jeżeli podstawy umarzania, o których mowa w ust. 1 potwierdzone są
     dokumentami znajdującymi się w posiadaniu jednostek podległych gminy.
3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może
    nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich
    dłużników.

§ 3

1. Na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności,
    a także rozłożyć na raty płatność całości lub części wierzytelności, jeżeli przemawiają za
    tym udokumentowane trudności płatnicze dłużnika, a interes jednostki podległej nie stoi       temu na przeszkodzie.
2. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności w określonym terminie, wierzytelność staje się
    natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności.

§ 4

1. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności uprawnieni są:
   1) w zakresie wierzytelności Urzędu Gminy – Wójt Gminy,
   2) w zakresie wierzytelności przysługujących jednostkom podległym gminy:
a) Kierownik jednostki podległej gminy może odraczać lub rozkładać na raty, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 2.000 zł,
b) Wójt – na wniosek kierownika jednostki w pozostałych przypadkach.
2. Przez wartość wierzytelności, o której mowa w ust. 1 pkt 2a, rozumie się należność
    główną.

§ 5

Organ uprawniony do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

§ 6

Organy wymienione w § 4 przedstawiają Radzie Gminy sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg wg stany na 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, które dołącza się do sprawozdania z wykonania budżetu.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr XLVI/226/06 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 marca 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :