Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
UCHWAŁA Nr X/54/20152015-06-25w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2015.
UCHWAŁA Nr XIV/63/20152015-09-24 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr IV/18/20152015-01-29w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2015.
UCHWAŁA Nr IV/19/20152015-01-29w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów na rok 2015.
UCHWAŁA Nr IV/20/20152015-01-29w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2015.
UCHWAŁA Nr IV/21/20152015-01-29w sprawie : zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Marciszów na lata 2015 – 2017.
UCHWAŁA Nr IV/22/20152015-01-29w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr IV/23/20152015-01-29w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2015.
UCHWAŁA Nr V/24/20152015-02-26w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
UCHWAŁA Nr V/25/20152015-02-26 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
UCHWAŁA NR V/26/20152015-02-26w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
UCHWAŁA Nr V/27/20152015-02-26w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2015.
UCHWAŁA Nr VI/29/20152015-03-26w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr VI/30/20152015-03-26w sprawie: udzielenia dotacji Sudeckiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr VI/31/20152015-03-26w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2015 roku”.
UCHWAŁA Nr VI/32/20152015-03-26w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Malczyńskiego na działalność Wójta Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr VI/33/20152015-03-26w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr VI/34/20152015-03-26w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr VI/35/20152015-03-26w sprawie: dzierżawy nieruchomości.
UCHWAŁA Nr VI/36/20152015-03-26w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2015.
UCHWAŁA Nr VI/38/20152015-03-26w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty z tytułu posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA NR VII/39/20152015-04-30w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego w Marciszowie prowadzonego przez Gminę Marciszów.
UCHWAŁA Nr VII/40/20152015-04-30w sprawie: dzierżawy nieruchomości..
UCHWAŁA Nr VII/41/20152015-04-30w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr VII/42/20152015-04-30w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2015.
UCHWAŁA Nr VII/43/20152015-04-30w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty z tytułu posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA Nr VIII/44/20152015-05-28w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok..
UCHWAŁA Nr VIII/45/20152015-05-28w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok..
UCHWAŁA Nr VIII/46/20152015-05-28w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2015.
UCHWAŁA Nr VIII/47/20152015-05-28w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Marciszów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce w okresie programowania 2014 – 2020.
UCHWAŁA Nr VIII/48/20152015-05-28w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/31/15 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 marca 2015r w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2015 rokuR.
UCHWAŁA Nr VIII/49/20152015-05-28w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Marciszów. .
UCHWAŁA Nr X/50/20152015-06-25w sprawie: powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.
UCHWAŁA Nr X/51/20152015-06-25w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomość gruntową położoną w Ciechanowicach w granicy działki nr 575/6 stanowiącą własnością Skarbu Państwa będącą w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej.
UCHWAŁA Nr X/52/20152015-06-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr X/53/20152015-06-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XI/55/20152015-07-03w sprawie: zgłoszenia przedstawiciela Gminy Marciszów jako kandydata do Rady Nadzorczej spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o o . w Lubawce.
UCHWAŁA Nr XII/56/20152015-07-15w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
UCHWAŁA Nr XIII/57/2015 2015-08-27w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
UCHWAŁA Nr XIII/58/20152015-08-27w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2015.
UCHWAŁA NR XIII/60/20152015-08-27w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomość gruntową położoną w Ciechanowicach w granicy działki nr 575/6 stanowiącą własność Skarbu Państwa będącą w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej.
UCHWAŁA Nr XIV/62/20152015-09-24w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XV/64/20152015-10-29w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 .
UCHWAŁA Nr XV/65/20152015-10-29w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Zofii Witkowskiej na działalność Wójta Gminy Marciszów i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XV/66/20152015-10-29 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze na kadencję 2016 - 2019.
UCHWAŁA Nr XV/67/20152015-10-29w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2016 - 2019.
UCHWAŁA Nr XV/68/20152015-10-29w sprawie: wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania.
UCHWAŁA Nr XV/69/20152015-10-29 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej i w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/26/2011 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie opłaty targowej.
UCHWAŁA Nr XV/70/20152015-10-29 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA Nr XV/71/20152015-10-29 w sprawie: ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości .
UCHWAŁA Nr XV/72/20152015-10-29w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
UCHWAŁA Nr XV/73/20152015-10-29w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2015.
UCHWAŁA Nr XVI/75/20152015-11-26 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
UCHWAŁA Nr XVI/76/20152015-11-26w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
UCHWAŁA NR XVI/77/20152015-11-26w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
UCHWAŁA Nr XVI/78/20152015-11-26w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XV/71/15 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 października 2015 roku.
UCHWAŁA Nr XVI/79/20152015-11-26w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VIII/26/2011 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie opłaty targowej.
UCHWAŁA Nr XVI/80/20152015-11-26w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2015.
UCHWAŁA Nr XVII/83/20152015-12-30w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2015.
UCHWAŁA Nr XVII/84/20152015-12-30w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).
UCHWAŁA Nr XVII/85/20152015-12-30w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016..

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :