Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLV/233/14

Z dnia:2014-02-27
Przedmiot uchwały:w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Marciszów w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych


UCHWAŁA Nr XLV/233/14
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 27 lutego 2014 r

w sprawie ustalenia zasad  odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Marciszów w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz ..U.z 2013 r.,poz. 594 z późn.zm.) w związku z art.5a ust.2 pkt1,art.14ust.5 pkt1 i ust.6  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004r.Nr 256,poz.2572 z późn.zm.) Rada Gminy Marciszów 

uchwala co następuje:

§ 1.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)  przedszkolu –należy przez to rozumieć:

a) przedszkole ogólnodostępne,
b) oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
c) punkt przedszkolny

2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego
3) dyrektor przedszkola –dyrektor Zespołu Szkół.

§ 2.

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Marciszów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w  wymiarze 5 godzin dziennie. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

2. Poza godzinami określonymi w ust.1 dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie wykraczającym poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne i obejmują zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne.

§ 3.

1. Rodzice ponoszą odpłatność za:

1) korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 2 ust.1,

2. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust.2 obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu.

3. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust 2 ustala się opłatę w wysokość 1 zł (słownie: jeden zł.).

4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń udzielanych przez przedszkole ustala na jest na podstawie iloczynu stawek godzinowych, o których mowa w §3 ust.3 oraz zdeklarowanej przez rodziców liczby godzin  pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 2 ust.2.

5. Opłaty nie nalicza się za każdy dzień nieobecności dziecka.

6. Opłaty pobiera się w terminie do 15- go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

7. Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w 2 ust. 2 podlega waloryzacji wskaźnikiem, o którym mowa w art. 14 ust. 5b ustawy o systemie oświaty, w wysokości i terminie wynikającym z tego przepisu.

§ 4.

1. Opłata, o której mowa w § 2 ust.2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym i właścicielem stołówki

3.Opłaty za wyżywienie pomniejsza się o zakres nieobecności proporcjonalnie do liczby dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 5.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno- prawna zawarta pomiędzy rodzicami  a dyrektorem przedszkola.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XIII/50/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Marciszów oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-6 lat przy szkole podstawowej  Zespołu Szkół w Marciszowie.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 dnia następnego miesiąca.

Przewodniczący Rady Gminy  
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :