Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXVIII/154/2012

Z dnia:2012-11-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: zniesienia pomnika przyrody


UCHWAŁA Nr XXVIII/154/2012
Rady Gminy w Marciszowie
z dnia 29 listopada 2012r

w sprawie: zniesienia pomnika przyrody

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r, Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 44 ust.3,3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz.U z 2009r,Nr 151,poz.1220,poz.1220 z późn.zm.) w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Rada Gminy Marciszów  

uchwala co następuje:

§ 1

1.Znosi się  pomnik  przyrody – drzewa gatunku klon jawor ( Acer pseudoplatanus), o obwodzie pierśnicy 359cm,  rosnącego na terenie działki nr 747/43  przy ul.Stawowej nr 1  w Marciszowie stanowiącej własność osób fizycznych, ustanowionego na podstawie Rozporządzenia Wojewody Jeleniogórskiego nr 19/94  z dnia 13.05.1994r (Dz.Urz.Woj. Jeleniogórskiego nr 21, poz.115 z dnia 25.05.1994r ).

2.Zniesienie pomnika  przyrody następuje  w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy w Marciszowie .

Przewodniczący  Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :