Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA NR L/246/18

Z dnia:2018-03-29
Przedmiot uchwały:w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marciszów


UCHWAŁA NR L/246/18
RADY GMINY W MARCISZOWIE
z dnia 29 marca 2018 r.


w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marciszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 poz. 130) , oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy w Marciszowie

uchwala, co następuje:

§ 1

 Ustala się wysokość opłat pobieranych przez publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Marciszów, za korzystanie  z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

§ 2

W przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marciszów zapewnia się 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

§ 3

1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marciszów wynosi 1 zł za godzinę zajęć, w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1, waloryzowana jest na zasadach określonych w art. 52 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203).

§ 4

1. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni roboczych, w których w danym miesiącu uczeń nie uczęszczał do przedszkola. Nieobecność ucznia jest odnotowywana na podstawie dziennika zajęć przedszkola.
2. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu należności za następny miesiąc, a w przypadku braku takiej możliwości, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) ucznia dokonuje się wypłaty tej należności.

§ 5

Częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 przysługuje wtedy, gdy:
1) więcej niż jedno dziecko zobowiązane do ponoszenia opłat z danej rodziny korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu wówczas pobiera się 50% ustalonej opłaty za każde dziecko.

§ 6

Zwalnia się w całości z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r., poz. 59 z późn. zm.).

§ 7

1. Częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty, o której mowa w §5  i §6, udziela dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego, w skład którego wchodzi przedszkole publiczne, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, stanowi formę oświadczenia zawierającego dane niezbędne do ustalenia uprawnienia o której mowa w § 5  i z dołączoną opinią lub orzeczeniem o której mowa w § 6 , o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty.
                                                            
§ 8

Traci moc uchwała nr XXXII/164/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Marciszów w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
 
§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.
 
§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie:

Projekt uchwały sporządzono w celu dostosowania do nowych uwarunkowań prawnych.

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :