Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LIII/272/2010

Z dnia:2010-05-06
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010


UCHWAŁA Nr LIII/272/2010

Rady Gminy Marciszów

z dnia 6 maja 2010 r.

 

 

 

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej  gminy na rok 2010.

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Marciszów

 

 

u c h w a l a   co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Zwiększa się wydatki budżetowe                                                              o kwotę      44.000

 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                         przeciwpożarowa                                                             o kwotę        5.400

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne                        o kwotę        5.400

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                        o kwotę        3.400

w § 4430 – różne opłaty i składki                                                             o kwotę        2.000

 

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

                         środowiska                                                                      o kwotę      24.000

w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                 o kwotę      24.000

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        o kwotę      24.000

 

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        o kwotę      14.600

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i

                                 kluby                                                                       o kwotę      14.600

w § 4260 – zakup energii                                                                          o kwotę        9.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                        o kwotę        3.300

w § 4430 – różne opłaty i składki                                                             o kwotę        1.000

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        o kwotę        1.300                

 

§ 2

 

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe                                                            o kwotę       35.000

 

W dziale 600 – Transport i łączność                                                         o kwotę       35.000

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne                                           o kwotę       35.000

W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       o kwotę       35.000

                 

 

§ 3

 

Uchwala się deficyt w wysokości 9.000 zł, który zostanie sfinansowany z tytułu wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2009.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.             

 

Przewodniczący Rady Gminy
Hanryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :