Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA XXXIX/223/09

Z dnia:2009-07-14
Przedmiot uchwały:w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Marciszów oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat przy szkole podstawowej Zespołu Szkół w Marciszowie, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Marciszów.


UCHWAŁA  XXXIX/223/09
Rady Gminy  Marciszów
z dnia  14 lipca 2009r.

w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Marciszów oddziałów przedszkolnych  dla dzieci w wieku 3-5 lat przy szkole podstawowej Zespołu Szkół w Marciszowie, dla których  organem  prowadzącym jest Rada Gminy  Marciszów.  

Na podstawie art.18  ust.2 pkt 15   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /  tekst jednolity Dz.U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy  Marciszów.

u c h w a l a    co  następuje:


§ 1

Usługi świadczone przez oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej w Marciszowie w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4, z 2009r., poz. 17 z poźn. zm.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze  5 godzin dziennie.  


§ 2

1.Odpłatność rodziców obejmuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci przebywających w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej ponad podstawę programową.
2.Ustala się opłatę za pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej poza podstawą programową w wysokości 0,08% ( 1276x0,08% x 5 godzin x 20 dni= 102,08 zł /m-c) minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą rozpoczętą godzinę
= 1, 02 zł. /słownie : jeden złotych 02/100/


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/219/09 Rady Gminy Marciszów z dnia
25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Marciszów oddziałów przedszkolnych  dla dzieci w wieku 3-5 lat przy szkole podstawowej Zespołu Szkół w Marciszowie, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Marciszów.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Adam Ryżowski
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :