Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XIX/94/2016

Z dnia:2016-02-25
Przedmiot uchwały:w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w zasób mienia gminy Marciszów nieruchomości gruntowej


UCHWAŁA Nr XIX/94/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 lutego 2016 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w zasób mienia gminy Marciszów nieruchomości gruntowej.  

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz  art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie w zasób mienia gminy Marciszów nieruchomości gruntowej położonej w Świdniku oznaczonej numerem geodezyjnym 125/1 o pow. 0,0094 ha stanowiącej własność Pana Józefa Knauber.   

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/94/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 lutego 2016 r.


Nieruchomość gruntowa nr 125/1 o pow. 0,0094 ha, powstała w wyniku podziału działki nr 125, której właścicielem jest Pan Józef Knauber zam. Świdnik nr 55.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00003504/3. Działy III i IV tej księgi są wolne od wpisów.
Teren działki nr 125/1 jest zajęty pod drogę gminną, która zlokalizowana jest na działce nr 155. Zaistniały stan faktyczny wymaga uregulowania pod względem formalno-prawnym.

Wobec powyższego wskazanym jest nabycie przedmiotowej działki w zasób mienia gminy Marciszów. Koszt zakupu nieruchomości oraz wszelkie koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z jej nabyciem poniesie Gmina Marciszów.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :