Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VI/31/19

Z dnia:2019-03-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019


UCHWAŁA Nr VI/31/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 marca 2019 r.


w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2019 roku poz. 506),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.)   Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy                o kwotę       31.921,00
z tego:
            dochody bieżące                        o kwotę        31.921,00

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę       31.921,00
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę        31.921,00
           
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

Plan dochodów po zmianach            20.675.625,00 zł
Plan wydatków po zmianach            18.252.144,80 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak


UZASADNIENIE
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę        31.921,00 zł
W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na 2019 r. o kwotę – 31.921,00 zł;

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę        31.921,00 zł

Zwiększenie wydatków następuje  w wyniku  podziału subwencji oświatowej w kwocie 31.921,00 zł


Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław WolakZałączniki:

Data publikacji 2019-04-03 15:25:15Załączniki nr 1, 2
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :