Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VIII/26/2011

Z dnia:2011-03-31
Przedmiot uchwały:w sprawie opłaty targowej


UCHWAŁA Nr VIII/26/2011
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie opłaty targowej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zmianami.), art. 19 pkt 1, lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95 z 2010r., poz. 613 z późn. zmianami.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jedn : Dz. U. Z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (Monitor Polski z 2010r. nr  55, poz. 755 ) RADA GMINY Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych i prawnych dokonujących sprzedaży na terenie gminy Marciszów.
2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w sposób następujący:
a) od sprzedaży ze straganu, samochodu osobowego, osobowo-ciężarowego, ciężarowego, przyczepy ciągnikowej, wozu konnego    150,00 zł.
b) od sprzedaży ze stolika, lady, stoiska itp. 100,00 zł.
c) od sprzedaży z ręki, koszyka, skrzynki,  itp. 50,00 zł.

§ 2.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Wpłata musi być dokonana przed rozpoczęciem sprzedaży. Uiszczenie opłaty może nastąpić w kasie banku, lub  do rąk inkasenta.

§ 3.

1.  Zarządza się pobór opłaty targowej w kasie banku  na rachunek Gminy Marciszów 09 8395 0001 0000 2088 2003 0011, lub w drodze inkasa przez sołtysów
2.  Z pobranej opłaty targowej inkasenci rozliczają się w terminie 5 dni po upływie miesiąca, w którym przyjęto opłatę.
3.  Za inkaso opłaty targowej określa się prowizję w wysokości 20% pobranych i rozliczonych opłat.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XLII/259/2001 Rady Gminy Marciszów z dnia 23 listopada 2001r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :