Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXI/110/2012

Z dnia:2012-04-26
Przedmiot uchwały:w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli


UCHWAŁA Nr XXI/110/2012
Rady Gminy w Marciszowie
z dnia  26 kwietnia 2012r


w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.    

Działając na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.42  ust.7 pkt 3  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela / tekst jednolity Dz.U. z 2006r., poz. 674 ze zmianami)  Rada Gminy w Marciszowie,

u c h w a l a    co  następuje:

 
§ 1

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (pensum) dla:

1.     pedagoga –  26 godz.
2.     logopedy -  26 godz.

§ 2

Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Marciszów.


§ 4

Traci moc uchwała nr XIII/72/03 Rady Gminy w Marciszowie z dnia 10 września 2003r. w sprawie określenia zajęć nauczycieli : pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy w Marciszowie i uchwała nr XXIII/121/04 Rady Gminy w Marciszowie z dnia 26 maja 2004r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli: logopedy zatrudnionego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy w Marciszowie

 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :