Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LV/283/10

Z dnia:2010-06-11
Przedmiot uchwały:w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010


UCHWAŁA Nr LV/283/10
Rady Gminy Marciszów
z dnia 11 czerwca 2010


w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010.


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Marciszów


uchwala co następuje:
 

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę  19.000      
           
 W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  o kwotę 14.000
w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                            o kwotę           2.000
w § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej            o kwotę           2.000
w rozdziale 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń            o kwotę         12.000
w § 0970 – wpływy z różnych dochodów                o kwotę         12.000

W dziale  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        o kwotę           5.000
w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi            o kwotę           5.000
w § 0830 – wpływy z usług                    o kwotę           5.000

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe                o kwotę         39.000

W dziale 750 – Administracja publiczna                o kwotę           9.000
W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego    o kwotę           9.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych                o kwotę           9.000

W dziale 852 – Pomoc społeczna                o kwotę          10.000
W rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych        o kwotę          10.000
W § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących                     o kwotę          10.000

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza            o kwotę          20.000
w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów            o kwotę          20.000
w § 3240 – stypendia dla uczniów /środki własne/            o kwotę       20.000
 

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe                o kwotę        20.000    
W dziale 852 – Pomoc społeczna                o kwotę         20.000
W rozdziale 85215 -  Dodatki mieszkaniowe            o kwotę         20.000
W § 3110 – świadczenia społeczne                o kwotę         20.000


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :