Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Program CZYSTE POWIETRZE

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dotyczące Programu „Czyste Powietrze” z udziałem ekspertów. Na spotkaniach w gminach województwa były przedstawiane zasady funkcjonowania programu

Pobierz plakat i poinformuj o spotkaniu w gminie (pdf)

Podstawowe informacje o programie - broszura (pdf)


INFORMACJA

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 961 tj.) Wójt Gminy Marciszów informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu, i wykłada do publicznego wglądu opracowanie pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Marciszów”.
Przedmiotem w/w dokumentu jest określenie działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Projekt w/w dokumentu wraz z załącznikami dostępny jest w formie zapisu elektronicznego w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.marciszow.pl , natomiast w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, Referat RGIOŚ,              ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów, pokój nr 19 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. do dnia 21 grudnia 2016 roku, w następujących formach:
pisemnej na adres Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów, z dopiskiem na kopercie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Marciszów”
ustnie do protokołu w Referacie RGIOŚ, pokój nr 19 w godzinach jak wyżej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e-mail ochrona.srodowiska@marciszow.pl.
Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Marciszów.
12.09.2016

Szanowni Państwo !

Urząd Gminy w Marciszowie przystępuje do opracowywania „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Marciszów”. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą stanowić podstawę do ubiegania się o jakiekolwiek bezzwrotne dotacje z zakresu m.in.: walki z niską emisją, energooszczędności infrastruktury, odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnego transportu.  Zgodnie z przyjętymi zasadami każdy PGN musi obowiązkowo zawierać w sobie m.in. bazę danych pozwalającą na ocenę gospodarki energią na terenie gminy oraz inwentaryzację emisji. W związku z tym w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona bezpośrednia ankietyzacja mieszkańców naszej gminy.
Prosimy o przygotowanie następujących informacji, które będą niezbędne do uzupełnienia ankiety: rodzaj zabudowy, cel wykorzystania budynku, powierzchnia ogrzewana, liczba mieszkańców, rok budowy obiektu, rodzaj okien, czy ściany zewnętrzne, dach są ocieplone, jaki jest system ogrzewania obiektu, jakie paliwo i w jakiej ilości jest zużywane , rok produkcji kotła, moc kotła, czy kocioł służy również do podgrzania zimnej wody, czy zainstalowane są odnawialne źródła energii, czy planują Państwo prace termomodernizacyjne (wymiana okien, docieplenie ścian..itp.), czy w przypadku dotacji są Państwo zainteresowani wymianą źródła ogrzewania itp.

    Wypełnione ankiety należy przesłać na adres e-mail: konsek.ecosite@gmail.com lub złożyć  w sekretariacie siedzibie Urzędu Gminy (ul. Szkolna 6, 58 - 410 Marciszów) do dnia 7 października 2016 roku.

Z poważaniem
Wójt Gminy Marciszów
Załączniki:

Data publikacji 2017-05-09 10:06:44Informacja WFOŚiGW
Data publikacji 2018-08-10 11:50:54PGN Gminy Marciszów
Data publikacji 2018-08-10 11:48:32UCHWAŁA NR XLI/1407/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO w sprawie wprowadzenia ogr.w sprawie paliwredaguje: [Ewelina Tokarska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :