Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: Uchwała nr XXIV/133/2012

Z dnia:2012-06-28
Przedmiot uchwały:w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego działki numer 1/30 położonej w Marciszowie oraz na prawie własności posadowionej na niej zabudowy, stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności


Uchwała nr  XXIV/133/2012
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 czerwca 2012r


w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego działki numer 1/30 położonej w Marciszowie oraz na prawie własności posadowionej na niej zabudowy, stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności .
 

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. „a“ ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,ze zmianami) art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U  z 2010r, Nr 102,poz.651 ze zmianami) w związku z art. 49 §1 i 305 Kodeksu Cywilnego, Rada Gminy Marciszów 

uchwala co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego działki numer 1/30 o powierzchni 2,0306 ha, położonej w miejscowości Marciszów, w gminie  Marciszów, oraz na prawie własności posadowionej na niej zabudowy, stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności, służebności przesyłu  na rzecz Spółek z grupy Polskie Koleje Państwowe S.A , oraz Województwa Dolnośląskiego w zakresie wyszczególnionym  w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Wyżej wymienione prawa zostaną nabyte od  Polskich Kolei Państwowych  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosownie do podjętej  uchwały Rady Gminy Marciszów z dnia 29.03.2012r  nr XX/108/2012.
3.Służebności zostaną ustanowione notarialnie, w akcie notarialnym  umowy sprzedaży  praw wymienionych w pkt.2  § 1 niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Marciszów .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2012-06-29 14:36:58Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :