Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XII/56/2015

Z dnia:2015-07-15
Przedmiot uchwały:w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej


UCHWAŁA Nr XII/56/2015
Rady Gminy Marciszów
z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego ( Uchwała nr 54/2015 z dnia 29 czerwca 2015r)  Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

1.Po zasięgnięciu opinii Zarządu  Powiatu Kamiennogórskiego  pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi publicznej gminnej nr 114463 D w granicy  działek  ewidencyjnych  nr 707/1 nr 701/2 i nr 704  położonych  w Ciechanowicach, poprzez wyłączenie z użytkowania  jako drogi publicznej .

2.Położenie drogi wyłączonej  z użytkowania  jako drogi publicznej   zawiera  załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały na którym wyłączona droga zaznaczona jest  na mapie.    

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykUzasadnienie do Uchwały Nr XII/56/15

Rady Gminy Marciszów
z dnia  15 lipca  2015 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania jako drogi publicznej.

Lokalizacja drogi nr 114463 D w Ciechanowicach przedstawia się następująco: część drogi usytuowana jest na działkach gminnych nr 707/1, nr 707/2, które powstały z podziału działki nr 707. Kolejny fragment drogi zaznaczono po działkach prywatnych nr 703/15, nr 703/17 oraz po działce nr 703/16 będącej własnością gminy - działki te nie są i nigdy nie były działkami drogowymi  , w terenie na  tych odcinkach fizycznie drogi nie ma . Pozostała część drogi nr 114463D kończy się na  działce gminnej nr 704.
Działki nr 707/1, nr 707/2 i nr  704 sklasyfikowane są w ewidencji gruntów jako użytek drogowy. Obecnie ze względu na brak ciągłości, na odcinku zlokalizowanym na działkach nr 703/15, 703/16, 703/17 droga nie spełnia swojej funkcji i nie służy do bieżącej obsługi ruchu publicznego. Również odcinek drogi w granicy działki nr 707/1   nie jest  wykorzystywany jako droga  i  fizycznie w terenie  drogi nie ma. 

Pozostaje więc do  utrzymania droga o numerze  704 dojazd do posesji nr 21 i  nr 701/2 dojazd do posesji nr 28 , które będą   utrzymywane  i wykorzystane jako drogi wewnętrzne.

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego pozytywnie zaopiniował  opinie  pozbawienia   kategorii  drogi publicznej  wyżej opisanej.
Uwzględniając stan faktyczny oraz odnosząc się do treści ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) jak również Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430 ze zm.) uzasadnionym jest podjęcie uchwały.      

  
Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2015-07-16 14:18:26Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :