Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr V/24/19

Z dnia:2019-02-22
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019


UCHWAŁA Nr V/24/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2018 roku poz. 994 z późn.zm.),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę       142.640,00
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę       142.640,00
           
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy    o kwotę          36,00
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę                 36,00

zgodnie z załącznikami nr 1

Plan dochodów po zmianach            20.664.884,00 zł
Plan wydatków po zmianach            18.241.403,80 zł

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 142.604,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2018 roku.

§ 3

1.Ustala się przychody budżetu z tytułu:
- inne źródła (wolne środki z zamknięcia roku 2018) – 142.640,00 zł

 2.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.566.120,20 zł z tytułu:
     - zaciągniętych kredytów w wysokości 2.541.120,20 zł,
     - zaciągniętych pożyczek w wysokości 25.000 zł,
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018r. Rady Gminy Marciszów, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

W uchwale Nr  III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019  § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1.    Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na cele  określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 1.500.000 zł;
2.    Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2019 zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę 35.743,00 zł.

§ 5

W uchwale Nr  III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019  § 15 otrzymuje nowe brzmienie:
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku     nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości określonej w  § 3 ust.1.
 Zaciągnięty kredyt winien  zostać spłacony do 31 grudnia 2019 roku.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 142.640,00 zł
Zwiększenie wydatków następuje  w wyniku  podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia  2018 roku w kwocie  142.640,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 uiszczenie opłaty sądowej na wniesienie pozwu za bezumowne korzystanie z majątku gminy przez WPWiK i WZWiK w Wałbrzychu w wysokości 100.000,00 zł.
- w dziale 754 rozdział 75411 na udzielenie dotacji dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze na zakup specjalistycznej przyczepki do przewozu Quada z napędem 4X4 dla potrzeb działań ratowniczo gaśniczych i poszukiwawczych w wysokości 3.400,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzenia na etat kierowcy samochodu strażackiego.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę        36,00 zł
- w dziale 600 rozdział 60095 o kwotę 36,00 zł.
Zwiększono rozchody do wysokości zawartych  w umowach  kredytowych planowanych spłat kredytów i pożyczki na 2019 rok.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław WolakZałączniki:

Data publikacji 2019-02-28 12:50:25Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :