Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXIV/181/17

Z dnia:2017-02-23
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.


UCHWAŁA Nr XXXIV/181/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 23 lutego 2017r.


w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2016 roku poz. 446),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2016 poz. 1870)   Rada Gminy Marciszów
u c h w a l a   co  następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy                o kwotę       21.890
z tego:
    dochody bieżące                        o kwotę       21.890
Zmniejsza się dochody budżetu gminy                o kwotę       74.637
z tego:
    dochody bieżące                        o kwotę       74.637

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę     163.950
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę     163.950

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                o kwotę       52.747
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę       52.747

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

Plan dochodów po zmianach            23.589.248 zł
Plan wydatków po zmianach            24.967.609 zł

§ 2

Ustala się przychody budżetu z tytułu:
- inne źródła (wolne środki z zamknięcia roku 2016) w wysokości – 253.950 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian powstaje deficyt w wysokości – 1.378.361 zł
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/166/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.  Rady Gminy Marciszów, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
W uchwale Nr XXXII/166/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017  uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 9 – Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2017 rok, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2017-02-27 09:12:28Załączniki nr 1, 2, 3
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :