Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLII/231/09

Z dnia:2009-10-29
Przedmiot uchwały:w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA Nr  XLII/231/09
Rady  Gminy  Marciszów
z dnia 29 października 2009r.

 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zmianami.),
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121 z 2006r., poz. 844 z późn. zmianami.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 roku z dnia 3 sierpnia 2009 roku (Monitor Polski nr 52, poz. 742) RADA GMINY Marciszów

uchwala  co następuje:

§ 1

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
                                                                                                                                           
 a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 662
 b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 838
 c/ powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 1046
 
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1/ o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innymi systemami zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                              
  a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton - 968
  b/ nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton - 1002
  c/ nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton - 1068
  d/ nie mniej niż 15 ton - 1542  

2/ o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innymi systemami zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton - 1190
  b/ nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton - 1432
  c/ nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton - 1432
  d/ nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony - 1532
  e/ nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton - 1884   
  f/ nie mniej niż 25 ton - 1982
3/ o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innymi systemami zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton - 2136
  b/ nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton - 2246
  c/ nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton - 2358
  d/ nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton  
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne: - 2622
 z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych: - 2758

  e/ nie mniej niż 31 ton                                                                                
 z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne: - 2622
 z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych: - 2754

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1432

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1/ o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
   a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton - 1542
   b/ nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton - 1608
   c/ nie mniej niż 25 ton, mniej niż 31 ton - 1718
   d/ nie mniej niż 31 ton                                                                                
 z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne: - 2066
 z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych: - 2132

2/ o trzech osiach  z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 40 ton - 2026
  b/ nie mniej niż 40 ton                                                                                
 z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne: - 2610               
 z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych: - 2758             
 
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
                                                                                                                                                  440      
7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1/ o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton - 884
  b/ nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton - 884
  c/ nie mniej niż 25 ton - 884

2/ o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton - 884
  b/ nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 tony - 992
  c/ nie mniej niż 33 tony, mniej niż 38 ton - 1488
  d/ nie mniej niż 38 ton - 1872

3/ o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton - 1278
  b/ nie mniej niż 38 ton - 1598


8. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 
  a/ mniej niż 15 miejsc - 454
  b/ od 15 miejsc włącznie i mniej niż 30 miejsc - 728
  c/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1408


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Traci moc Uchwała Nr XXVIII/160/2008 Rady Gminy w Marciszowie  z dnia 24 października 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie nie wcześniej, niż od 01stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :