Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr V/23/19

Z dnia:2019-02-22
Przedmiot uchwały:w sprawie: uchwalenia statutu sołectw


UCHWAŁA Nr V/23/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 lutego 2019 r.


w sprawie: uchwalenia statutu sołectw.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 7, art. 35, ust. 1, art. 40 ust. 2, pkt 1, art. 41, ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Marciszów, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

uchwala, co następuje:

§ 1

 Uchwala się statuty sołectw, stanowiący załączniki od nr 1do nr 9
 do niniejszej uchwały:
 Załącznik nr  1               Statut Sołectwa Marciszów
 Załącznik nr  2               Statut Sołectwa Ciechanowice
 Załącznik nr  3               Statut Sołectwa Sędzisław
 Załącznik nr  4               Statut Sołectwa Wieściszowice
 Załącznik nr  5               Statut Sołectwa Pastewnik
 Załącznik nr  6               Statut Sołectwa Domanów
 Załącznik nr  7               Statut Sołectwa Nagórnik
 Załącznik nr  8               Statut Sołectwa Świdnik
 Załącznik nr  9               Statut Sołectwa Pustelnik

§ 2

Traci moc Uchwała Nr IV/14/06 Rady gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak


UZASADNIENIE

W  Gminie Marciszów dotychczas obowiązujące statuty  sołectw zostały uchwalone w 2006r. należy je dostosować do obecnie obowiązujących przepisów.  Przeprowadzono konsultacje społeczne. W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.z 2018 r., poz. 130). Art. 16 ww. ustawy wprowadził pięcioletnią kadencję rady gminy dlatego zasadne jest również wydłużenie kadencji dla sołtysów i rad sołeckich do 5 lat.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław WolakZałączniki:

Data publikacji 2019-02-26 08:29:54Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :