Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLIV/216/17

Z dnia:2017-11-30
Przedmiot uchwały:w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości.


UCHWAŁA Nr XLIV/216/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości.  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości gminne, w postaci :
1.    Część działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 27/2 o pow.0,10 ha  położonej w obrębie  Ciechanowice,
2.    Część działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 534/2 o pow.0,5780 ha  położonej w obrębie  Ciechanowice,
3.    Część działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 332/3 o pow.0,19 ha  położonej w obrębie  Pastewnik,
4.    Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 380/36 o pow.0,03 ha, położonej w obrębie  Marciszów
5.    Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 380/36 o pow.0,025 ha, położonej w obrębie  Marciszów
6.    Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 380/36 o pow.0,03 ha, położonej w obrębie  Marciszów
7.    Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 380/36 o pow.0,025 ha, położonej w obrębie  Marciszów
8.    Części działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 430 o pow.0,05ha  położonej w obrębie Marciszów.
9.    Część działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 448 o pow.0,02 ha  położonej w obrębie  Wieściszowice.
10.    Część działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 479/1 o pow.0,037 ha  położonej w obrębie  Wieściszowice.
11.    Część działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 448 o pow.0,01 ha  położonej w obrębie  Wieściszowice

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykUzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/216/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 listopada 2017 r.


Nieruchomości opisane w § 1 niniejszej uchwały stanowią własność gminy Marciszów.
Dotychczasowi dzierżawcy korzystają z dzierżawionych gruntów bez uwag, zgodnie z ich przeznaczeniem i celem dzierżawy określonym w umowie, wnosząc w określonych terminach czynsz oraz podatek od nieruchomości. Dzierżawcy wyrazili chęć kontynuowania dzierżawy, zatem zwrócili się o ponowne zawarcie umowy. Zawarcie kolejnych umów na okres 3 lat będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych przychodów.                              

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
Uchwała rady gminy jest również wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą
rady gminy.                                                                                             

W związku z powyższym, aby zawrzeć kolejne umowy z dotychczasowymi dzierżawcami konieczna jest zgoda rady gminy.   

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :