Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLVI/244/09

Z dnia:2009-12-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009


UCHWAŁA Nr XLVI/244/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetowe                                                                  o kwotę     117.055                              

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fiz.

                         i od innych jednostek nieposiadających

                         osobowości prawnej oraz wydatki związane

                         z ich poborem                                                                           o kwotę                       9.330   

 

w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego

                                   podatków od spadków i darowizn,

                                   podatku od czynności cywilno-

                                   prawnych oraz podatków i opłat

                                  lokalnych od osób fizycznych                                        o kwotę          5.000  

w § 0320 – podatek rolny                                                                                   o kwotę          4.000

w § 0330 – podatek leśny                                                                                  o kwotę          1.000

w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących

                                  dochody jst na podstawie ustaw                    o kwotę           4.330

w § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                    o kwotę           2.500

w § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na

                  sprzedaż alkoholu                                                                                            o kwotę          1.830

 

W dziale 758 – Różne rozliczenia                                                                    o kwotę        58.218

w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla

                                   Jednostek samorządu terytorialnego                            o kwotę        58.218

w § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin                                      o kwotę        58.218

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie                                                            o kwotę         37.570

w rozdziale 80104 – Przedszkola                                                                       o kwotę         37.570

w § 6208 – dotacje rozwojowe                                                                           o kwotę         37.570

 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        o kwotę         11.937

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        o kwotę         11.937

w § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej

                   między jednostkami samorządu terytorialnego na

                   dofinansowanie własnych zadań bieżących                o kwotę        11.937

 

§ 2

 

Zmniejsza się dochody budżetowe                                                                o kwotę                     531.000

                 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                     o kwotę      223.500

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami   o kwotę               223.500

w § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

                   wieczyste nieruchomości                                                o kwotę          1.000

w § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

                   oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę      177.500

w § 0830 – wpływy z usług                                                                                 o kwotę        45.000

 

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fiz.

                         i od innych jednostek nieposiadających

                         osobowości prawnej oraz wydatki związane

                         z ich poborem                                                                           o kwotę                     307.500

 

 w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego,

                                    podatku od czynności cywilno-

                                    prawnych, podatków i opłat lokalnych

                                    od osób prawnych i innych jedn.

                                    organizacyjnych                                                             o kwotę               148.500

w § 0310 – podatek od nieruchomości                                                            o kwotę      140.000             

w § 0320 – podatek rolny                                                                                   o kwotę          1.500

w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

                   podatków i opłat                                                                                             o kwotę          7.000  

w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego

                                   podatków od spadków i darowizn,

                                   podatku od czynności cywilno-

                                   prawnych oraz podatków i opłat

                                  lokalnych od osób fizycznych                                        o kwotę         22.000

w § 0310 – podatek od nieruchomości                                                            o kwotę         20.000

w § 0340 – podatek od środków transportowych                                           o kwotę           2.000

 

w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

                                  j.s.t na podstawie ustaw                                   o kwotę          2.000

w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej                                                             o kwotę          2.000

 

w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących

                                  dochód budżetu państwa                                 o kwotę       135.000

w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych                     o kwotę       120.000

w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych                                      o kwotę         15.000

 

§ 3

 

Zwiększa się wydatki budżetowe                                                                    o kwotę        13.037

 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   o kwotę             300

w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                       o kwotę             300

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             o kwotę             300

 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        o kwotę        12.737

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        o kwotę        12.737

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                    o kwotę        11.937

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             o kwotę             800

 

§ 4

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe                                                                  o kwotę              426.982

 

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                             o kwotę                   5.650

w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

                                   wsi                                                                                     o kwotę          5.650

 w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            o kwotę          5.650    

 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                     o kwotę        25.397

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i

                                   nieruchomościami                                                           o kwotę        25.397             

w § 4260 – zakup energii                                                                                    o kwotę        20.000

w § 4270 – zakup usług remontowych                                                              o kwotę          3.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                o kwotę          2.397

 

W dziale 710 – Działalność usługowa                                                             o kwotę        39.000

w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego    o kwotę        20.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                 o kwotę        20.000

w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne    o kwotę          9.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                o kwotę         9.000

w rozdziale 71035 – Cmentarze                                                                         o kwotę        10.000

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                    o kwotę          8.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                o kwotę          2.000

 

W dziale 750 – Administracja publiczna                                                         o kwotę                48.900

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin                                                                      o kwotę                  36.000

w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                        o kwotę         27.000

w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                             o kwotę           9.000

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność                                                      o kwotę         12.900

w § 4178 – wynagrodzenia bezosobowe                                                          o kwotę           4.300

w § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe                                                          o kwotę              900

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                    o kwotę              600

w § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia                                    o kwotę           3.550

w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia                                    o kwotę              950

w § 4430 – różne opłaty i składki                                                                      o kwotę           2.600

 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                         przeciwpożarowa                                                                     o kwotę         48.580

w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji                                            o kwotę           4.380

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                    o kwotę           4.380

w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej

                                  Straży Pożarnej                                                 o kwotę         10.000

w § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

                    j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

                    i zakupów inwestycyjnych                                                             o kwotę         10.000

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne                                              o kwotę         34.200

w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń         o kwotę              300

w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        o kwotę           1.500

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             o kwotę           3.350

w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.     o kwotę         29.050

 

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego                                   o kwotę         48.635

w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

                                 i pożyczek j.s.t.                                                                  o kwotę         46.000

w § 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,

                   kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,

                   związanych z obsługą długu krajowego                                        o kwotę         46.000

w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

                                  udzielonych przez Skarb państwa lub j.s.t.     o kwotę           2.635

w § 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                            o kwotę           2.635            

 

W dziale 758 – Różne rozliczenia                                                                    o kwotę         30.730

w rozdziale 75818 -  Rezerwy ogólne i celowe                                 o kwotę         30.730

w § 4810 – rezerwy                                                                                                             o kwotę         30.730

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie                                                            o kwotę         96.100         

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe                                                         o kwotę         14.900    

w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                        o kwotę           8.100

w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                             o kwotę           6.800

                                   

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

                                 podstawowych                                                                  o kwotę           4.800    

w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                        o kwotę           4.300

w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                o kwotę              500

 

w rozdziale 80104 – Przedszkola                                                                       o kwotę         42.700                            

w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

                   jednostki systemu oświaty                                                             o kwotę         26.100

w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                        o kwotę           3.600

w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                             o kwotę           1.600

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             o kwotę         11.400

w rozdziale 80110 – Gimnazja                                                                            o kwotę         28.800        

w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                        o kwotę         15.800

w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                o kwotę           4.700

w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                             o kwotę           6.500

w § 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                               o kwotę           1.800

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność                                                      o kwotę                    4.900   

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                    o kwotę           2.900

w § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia                                    o kwotę           1.000

w § 4430 – różne opłaty i składki                                                                      o kwotę           1.000

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna                                                                    o kwotę                        33.240

w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej                                               o kwotę              140

w § 4330 – zakup usług przez jst od innych jednostek

                    samorządu terytorialnego                                                              o kwotę              140

w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe                                                     o kwotę         12.000

w § 3110 – świadczenia społeczne                                                                   o kwotę         12.000

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze                                                            o kwotę           7.700

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                 o kwotę           7.700

w rozdziale 85295 – Pozostała działalność                                                      o kwotę         13.400

w § 3110 – świadczenia społeczne                                                                   o kwotę         13.400

 

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                        o kwotę        10.000

w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne                                                              o kwotę         10.000

w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                        o kwotę           7.000

w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                             o kwotę           3.000

 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

                          środowiska                                                                               o kwotę                 21.000

 

w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                       o kwotę         21.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                o kwotę        21.000

 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        o kwotę         15.550

w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury                             o kwotę           2.550

w § 4178 – wynagrodzenia bezosobowe                                                          o kwotę           2.100

w § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe                                                          o kwotę              450

 

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        o kwotę        13.000

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                    o kwotę        13.000

 

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport                                                           o kwotę           4.200

w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i

                                  sportu                                                                                o kwotę          4.200    

w § 4178 – wynagrodzenia bezosobowe                                                          o kwotę           1.000

w § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe                                                          o kwotę              200

w § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia                                    o kwotę           2.700

w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia                                    o kwotę              300

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :