Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XV/64/2015

Z dnia:2015-10-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536


UCHWAŁA Nr XV/64/2015
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29 października 2015

w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 ze zm.) na rok 2016

           Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 ze zm.), Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

Przyjmuje się program współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 ze zm.) na rok 2016 zwany w dalszej części uchwały programem.

§ 2

Ilekroć w jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 ze zm.),
2. ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 182),
3. organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
4. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Marciszów,
5. Wójta należy przez to rozumieć Wójta Gminy Marciszów


Rozdział II
Cel główny programu

§ 3

1. Przyjęty program jest wyrazem polityki organów Gminy wobec organizacji zmierzającej do zapewnienia im możliwości działania na terenie Gminy Marciszów
2. Program obejmuje współpracę z tymi organizacjami, które działają na rzecz Gminy Marciszów i jej mieszkańców.
3. Celem głównym programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania wynikających  z przepisów prawa zadań publicznych Gminy poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Rozdział III
Cele szczegółowe programu


§ 4

Cele szczegółowe programu stanowi:
1. urzeczywistnienie zasady pomocniczości oraz umacnianie uprawnień obywateli i ich  wspólnot,
2. kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami,
3. zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy, służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb,
4. stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
5. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę,
6. zwiększenie wpływu organizacji na kreowanie zadań i celów polityki społecznej w Gminie, udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych, na realizację zadań własnych Gminy.

Rozdział IV
Zasady współpracy


§ 5

Współpraca Gminy Marciszów z organizacjami odbywa się na zasadach:
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

Rozdział V
Zakres przedmiotowy współpracy

§ 6

W roku 2016 do obszarów współpracy między Gminą, a organizacjami należeć będą sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy w tym jako priorytetowe wyróżnia się w szczególności zadania z zakresu:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
2. Propagowanie walorów turystycznych gminy,
3. Promocja i ochrona zdrowia,
4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
5. Działania na rzecz integracji społeczności lokalnej,

Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne


§ 7

W obszarze kultury fizycznej planuje się współpracę z organizacjami w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu poprze:
a) organizację zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w szczególności w sportach zimowych, lekkiej atletyce, tenisie ziemnym i stołowym oraz zespołowych grach sportowych,
b) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
c) naukę pływania dzieci,
d) upowszechnienie kultury fizycznej i promocja zajęć rekreacyjnych wśród emerytów, rencistów i inwalidów i zapewnienie im aktywnych wśród emerytów,. rencistów i inwalidów i zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu.

§ 8

Propagowanie walorów turystycznych gminy:
1) organizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych poprzez:
 a) organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk, rajdów turystycznych pieszych i rowerowych oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
 b) przygotowanie programu imprez rekreacyjnych w ramach tradycyjnie organizowanych  corocznie Dni Marciszowa.  
          
§ 9

W obszarze promocji i ochrony zdrowia planuje się współpracę z organizacjami w zakresie:
1) prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej,
2) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,
3) przeciwdziałania patologii społecznej.

§ 10

1. W obszarze organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – planuje się współpracę z organizacjami poprzez organizowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych.

§ 11

W obszarze działań, na rzecz integracji społeczności lokalnej planuje się współpracę z organizacjami poprzez:
1) pomoc wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
2) pomoc w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów między organizacjami,
3) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.

Rozdział VII
Form współpracy

§ 12

Organy Gminy planują podejmowanie współpracy z organizacjami zarówno w formach współpracy finansowej jak i pozafinansowej, a w szczególności:
1) zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w tym możliwości udzielania przez gminę dodatkowego wsparcia finansowego na realizację zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w związku z ubieganiem się przez te organizacje o dofinansowanie zadań z innych źródeł;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pozarządowych;
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących strefy zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia;
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli Wójta;
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
8) współorganizowania konferencji oraz forów tematycznych ds. organizacji pozarządowych, dobroczynności, dzieci i młodzieży, seniorów, wykluczenia społecznego i innych wg potrzeb;
9) przygotowania i monitorowania porozumień zawieranych przez Gminę z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych;
10) wspierania organizacji pozarządowych, szczególnie organizacji pożytku publicznego, w uzyskaniu w drodze bezprzetargowej lokalu z zasobów gminnych;
11) udzielania pomocy w przygotowywaniu aplikacji programów, których realizacja wymaga współpracy kilku podmiotów;
12) umożliwianiu dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania spotkań organizacji, realizujących zadania publiczne na rzecz gminy i jego mieszkańców.

Rozdział VIII
Okres realizacji programu


§13

Program będzie realizowany w roku kalendarzowym 2016, od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Rozdział IX
Sposób realizacji programu


§ 14

1. Realizacja programu będzie następowała poprzez podejmowanie działań zmierzających do wykonania zadań wynikających z przedmiotowego zakresu współpracy, w tym  określonych w rozdziale VI Priorytetowych zadań publicznych.
2. W zakresie współpracy finansowej realizacja programu będzie następowała poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Gminy w trybie określonym w ustawie.
3. W zakresie współpracy pozafinansowej realizacja programu będzie następowała poprzez:
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących sfer współpracy poprzez udostępnienie projektów tych aktów,
c) udostępnianie w miarę możliwości na preferencyjnych warunkach pomieszczeń  komunalnych, sprzętu technicznego i urządzeń w celu realizacji zadań organizacji pozarządowych,
d) promowanie i udzielanie pomocy w tworzenie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych,
e) udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i  międzynarodowej z partnerami o podobnym profilu działania.

Rozdział X
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu


§ 15

1. Środki finansowe na realizację zadań niniejszego Programu zostanie określona w budżecie Gminy Marciszów na 2016 rok. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w  budżecie na rok 2016.
2. Prognozowane środki na dotacje udzielane organizacjom w ramach trybów przewidzianych w ustawie w 2016 r. wyniosą 52.000,00 zł. Prognozowana kwota może ulec zmianie w trakcie uchwalania budżetu.
Rozdział XI
Sposób oceny realizacji programu

§ 16

1. Wójt dokonuje ewaluacji programu.
2. Uwagi, wnioski i propozycje związane z realizowanymi przez organizacje zadaniami  publicznymi, mogą być zgłaszane Wójtowi i będą one wykorzystywane do usprawnienia  współpracy z organizacjami.
3. Sprawozdanie z realizacji programu, zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy, Wójt przedkłada  Radzie Gminy w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Rozdział XII
Informacja o sposobie tworzenia programu
oraz o przebiegu konsultacji


§ 17

1. Roczny program tworzony jest na podstawie planowanych zadań, obejmujących nazwy planowanych zadań oraz planowane do realizacji otwarte konkursy ofert.
2. Konsultacje programu przeprowadza w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy tj. w sposób  określony w uchwale Rady Gminy w Marciszowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Rozdział XIII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert


§ 18

1. W celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonych przez Gminę  otwartych konkursów ofert Wójt powołuje komisje konkursowe.
2. Komisje konkursowe dla zaopiniowania ofert złożonych w poszczególnych konkursach powołuje Wójt najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.
3. Wójt tworzy listę przedstawicieli organizacji, którzy posiadają upoważnienie do reprezentowania tych organizacji w składach komisji. W trakcie obowiązywania programu  organizacja może zgłosić do komisji innego przedstawiciela co jest jednoznaczne z cofnięciem umocowania dla dotychczasowego figurującego na liście przedstawiciela.
4. Organizacji przysługuje uprawnienie do przedstawienia jednego kandydata do składu komisji konkursowej. Kandydaci do komisji zgłaszani są na następny rok kalendarzowy w  ostatnim miesiącu obowiązywania programu na dany rok.
5. Przedstawiciele organizacji do każdego ze składów komisji wybierani są według ich  miejsca na liście kandydatów ustalonego w drodze losowania. W przypadku, gdy w skład komisji miałby wejść przedstawiciel organizacji biorącej udział w konkursie, zostaje on  wyłączony ze składu komisji, a jego miejsce zajmuje kolejny na liście przedstawiciel organizacji niebiorącej udziału w konkursie.
6. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Ocena merytoryczna w szczególności polega na:
1) ocenie możliwości realizacji zadania przez oferenta;
2) ocenie spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem;
3) sprawdzeniu oferty pod względem rachunkowym.
7. Dla każdej ocenianej oferty komisja konkursowa sporządza kartę oceny merytorycznej, w  której wpisuje liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oraz zakres koniecznych zmian.
8. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół, który ogłaszany jest zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy.

Rozdział XIV
Postanowienia końcowe


§ 19

Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej do jej uchwalenia.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :