Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XVII/78/11

Z dnia:2011-11-24
Przedmiot uchwały:w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011


UCHWAŁA Nr XVII/78/11
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 listopada 2011w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011.


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Marciszów


uchwala  co następuje:
 

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe                    o kwotę    310.985
z tego:
            dochody bieżące                        o kwotę             31.265
    dochody majątkowe                        o kwotę    279.720

Zmniejsza się dochody budżetowe                    o kwotę    153.388
z tego:
    dochody bieżące                        o kwotę    150.000
    dochody majątkowe                        o kwotę        3.388

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę          157.597
z tego:
          wydatki bieżące                        o kwotę     10.060
          wydatki majątkowe                        o kwotę          147.537


zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwałyPlan dochodów po zmianach            21.806.527,67 zł
z tego:
    dochody bieżące                13.762.091,67 zł
    dochody majątkowe                  8.044.436,00 zł

Plan wydatków po zmianach            24.503.252,46 zł
z tego:
    wydatki bieżące                11.769.548,91 zł
    wydatki majątkowe                12.733.703,55 zł


§ 2

W uchwale Nr IV/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011  uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 9 – Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2011 rok, który jednocześnie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2011-11-29 14:35:15Załączniki nr 1 i nr 2
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :