Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXVIII/153/2012

Z dnia:2012-11-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


UCHWAŁA Nr XXVIII/153/2012
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 listopada 2012r

w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
    Działając na podstawie art.18 ust.2, pkt 15  ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001r, poz. 1591 z póź. zm.) , art. 7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 11 kwietnia 2012r, poz. 391) oraz  § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych (tj.Dz.U. z 2012., poz.299 - Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje :

§ 1

1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych  powinien spełniać  następujące wymagania:
     1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
         nieczystości ciekłych zgodnie z wpisem  do centralnej Ewidencji i Informacji o działalności
         Gospodarczej  albo w Krajowym Rejestrze  Sądowym;
    2) dysponować pojazdem lub pojazdami, spełniającymi  warunki techniczne określone  w ustawie z
        dnia 20 czerwca 1997r,Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2005r, Nr 108,poz.908 z późn.zm) oraz
         wymagania określone w rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z dnia 12 listopada 2002r w        sprawie  wymagań dla pojazdów  asenizacyjnych (Dz.U z 2002r, Nr 193, poz.1617 ze zm.) w
         ilości zapewniającej ciągłość i nieprzerwalność usług odbioru nieczystości ciekłych od
         właścicieli nieruchomości;
     3) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający   identyfikację
         podmiotu świadczącego usługi (nazwę, logo, adres, telefon kon.);
     4) dysponować  bazą techniczną wyposażoną w miejsca postojowe, garażowe w ilości niezbędnej
         dla posiadanych  pojazdów  ;
     5)teren bazy powinien znajdować się w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla  mieszkańców,
        powinien  być utwardzony i ogrodzony niedostępny  dla osób  postronnych , oraz powinien
        spełniać wymagania  wynikające z przepisów  bezpieczeństwa i  higieny pracy, sanitarnych i
        przeciwpożarowych;
    6)teren bazy powinien posiadać zaplecze techniczne, umożliwiające wykonywania  napraw,
        konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie z powstałymi  w   wyniku  tych prac
        odpadami  należy postępować zgodnie z  wymogami ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r o
        odpadach (Dz.U z 2010r,Nr 185, poz.1243 z póżn.zm);
    7) zapewnić obsługę wykwalifikowanych pracowników, oraz nie dopuszczać  do zanieczyszczenia
         terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych  a także dróg na trasie przejazdu pojazdów;
     8) przekazywać nieczystości  ciekłe wyłącznie do  stacji zlewnych przy oczyszczalniach ścieków.
 
§ 2

Traci moc uchwała  nr LIV/278/10 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 maja 2010r w sprawie; wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :