Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VII/24/11

Z dnia:2011-02-24
Przedmiot uchwały:w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów


UCHWAŁA Nr VII/24/11
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 lutego 2011r

w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów


Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami), w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( DZ.U. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dietę dla radnych w formie ryczałtu w wysokości:
1) dla przewodniczącego Rady            -    700,00 zł
2) dla wiceprzewodniczącego Rady        -    600,00 zł
3) dla przewodniczącego stałej Komisji        -    550,00 zł
4) dla  radnych                    -    500,00 zł

§ 2

Podstawą wypłaty diet, o których mowa w § 1 jest uczestnictwo w sesjach zwoływanych zgodnie z § 74 i § 75 ust. 3 Statutu Gminy Marciszów oraz posiedzeniach komisji, stwierdzone podpisem radnego na liście obecności.

§ 3

1. Dietę ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w § 1 obniża się:
   1) w przypadku radnych pracujących co najmniej w dwóch komisjach.
       a)  o 50 % w przypadku nieobecności radnego na sesji,
       b)  o 25 % w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu komisji,
   2) w przypadku radnych pracujących  w jednej komisji
       a)  o 50  %  w przypadku nieobecności radnego na sesji,
       b)  o 50  % w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu komisji.
2. Zmniejszeń, o których mowa w ust. 1 nie stosuje się , jeżeli nieobecność na sesji  lub posiedzeniu komisji spowodowana została wykonywaniem czynności związanych z desygnowaniem radnego jako reprezentanta Gminy Marciszów  do pracy w organizacjach i instytucjach realizujących  zadania samorządów lokalnych lub ich związków.
3. Zapisy ust. 1 nie dotyczą posiedzeń zwoływanych doraźnie.


§ 4

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego lub odwołania go z pełnionej funkcji,
    radny zachowuje w tym miesiącu prawo do diety proporcjonalnie do czasu
    trwania mandatu lub pełnienia funkcji.
2. Ten sam sposób obliczania diety stosuje się w przypadku upływu kadencji Rady.§ 5

1. Dieta wypłacana jest z dołu, najpóźniej w dziesiątym dniu miesiąca
    następującego po miesiącu , za który należy się dieta.
2. Podstawą wypłaty diety jest miesięczny wykaz , sporządzony w oparciu o listy
    obecności z sesji oraz z posiedzeń komisji, podpisany przez Przewodniczącego
    Rady.

§ 6

1. W związku z podróżą służbową wykonywaną przez radnego, mającą bezpośredni
    związek z wykonywanym mandatem, radnemu przysługuje dieta oraz zwrot
    kosztów na podstawie odrębnych przepisów.
2. Termin i miejsce wykonywania podróży służbowej dla radnych określa
    Przewodniczący Rady Gminy, natomiast dla Przewodniczącego
    Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
3. Zgodę na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym
    własnością gminy wyraża się na pisemnym wniosku, wg wzoru stanowiącego
    załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr XXII/121/08 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2011 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :