Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr IV/12/10

Z dnia:2010-12-30
Przedmiot uchwały:w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011


UCHWAŁA Nr IV/12/10
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2010r

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 litera „c ", „d" , pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz. 1240)  Rada Gminy  Marciszów


uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości         20.278.522 zł
    
z tego:
I. Dochody bieżące w wysokości                                 13.055.988 zł
   w tym:
   - wpływy z podatków i opłat                             1.723.000 zł
   - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa             1.308.871 zł    
   - dochody bieżące z majątku gminy                              48.000 zł    
   - pozostałe wpływy własne                                 2.326.000 zł                          
   - subwencje ogólne z budżetu państwa                         5.249.831 zł                  
   - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż  alkoholu                              50.000 zł    
   - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
      i kar za korzystanie ze środowiska                                     55.000 zł
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
      zleconych gminie z zakresu administracji rządowej                 1.509.090 zł                     
   - dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy                                                629.900 zł
   - dotacje celowe w ramach programów UE                        151.296 zł
   - dotacje na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł                        5.000 zł              
II. Dochody majątkowe w wysokości                          7.222.534 zł
    w tym:
   - wpływy ze sprzedaży majątku gminy                             344.000 zł
   - dotacje z innych źródeł – środki z UE                          6.878.534 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr  1 i 2 do niniejszej uchwały.


Ustala się wydatki budżetu  w wysokości                                         22.123.338 zł    
     z tego:
 I.  Wydatki bieżące ogółem                                          10.727.138 zł
         w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych                                  7.723.933 zł
     z tego na:
          a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 5.244.012 zł
          b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych                  2.479.921 zł
2. dotacje na zadania bieżące (zgodnie z załącznikiem nr 7)                      91.600 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    2.388.270 zł
4. wydatki na programy finansowane ze środków UE                        201.546 zł
5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                          41.789 zł
6. wydatki na obsługę długu publicznego                                280.000 zł
    
II.  Wydatki majątkowe ogółem                                 11.396.200 zł
      z tego na:
          a/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy                    11.261.200 zł
      w tym:
             na programy finansowane z udziałem środków UE                   10.866.350 zł
         b/ objęcie udziałów w spółce prawa handlowego                          35.000 zł
        c/ dotacja na zadania inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem nr 7)                100.000 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Ustala się deficyt budżetu w wysokości                                1.844.816 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
1.    Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek.


§ 2

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 4.000.000 zł z tytułu:
     - kredytów w kwocie 3.000.000 zł;
     - pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.000.000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.155.184 zł z tytułu:
     - zaciągniętych kredytów w wysokości 717.900 zł,
     - zaciągniętych pożyczek w wysokości 25.000 zł,
     - zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków    pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.412.284 zł.
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z  pokryciem niedoboru  określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 3

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.700.000 zł na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 700.000 zł;
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 1.844.816 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.155.184 zł;


§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 191.600 zł zgodnie  z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:
a/ dochody w wysokości                                   50.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                   50.000 zł


§ 6

 Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:                                   
a/ przychody w wysokości                                            5.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                               5.000 zł

Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 7

 Określa się dochody i wydatki budżetu  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
                - dochody -    1.509.090 zł
                - wydatki -    1.509.090 zł
oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 22.000 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 8

Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:

- dochody -     55.000 zł
- wydatki -     55.000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 9

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem                   -            93.800 zł
z tego:
-  rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości            -     68.000 zł
-  rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie -          25.800 zł    

    
§ 10

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczegółowości poszczególnych  zadań zawiera załącznik nr 6.


§ 11

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.


§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, na dotacje oraz kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku
    nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty  
    kredyt winien  zostać spłacony do 31 grudnia 2011 roku.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w maksymalnej wysokości 3.000.000 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy w ramach planowanego deficytu do zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowania  zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w maksymalnej kwocie 1.000.000 zł.
5. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.


§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 14

Uchwała wchodzi  w życie z dniem1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2011-01-04 22:31:46Załącznik nr 1
Data publikacji 2011-01-04 22:32:05Załącznik nr 2
Data publikacji 2011-01-04 22:32:17Załącznik nr 3
Data publikacji 2011-01-04 22:32:30Załącznik nr 4
Data publikacji 2011-01-04 22:32:47Załącznik nr 5
Data publikacji 2011-01-04 22:33:36Załącznik nr 6
Data publikacji 2011-01-04 22:33:49Załącznik nr 7
Data publikacji 2011-01-04 22:34:02Załącznik nr 8
Data publikacji 2011-01-04 22:34:15Załącznik nr 9
Data publikacji 2011-01-04 22:34:29Załącznik nr 10
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :