Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LIV/279/10

Z dnia:2010-05-27
Przedmiot uchwały:w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010.


UCHWAŁA Nr LIV/279/10
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 maja 2010


w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010.


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Marciszów


uchwala  co następuje:
 

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe                 o kwotę         55.000,00                 

W dziale  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  -  o kwotę  55.000,00
w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - o kwotę          55.000,00
w § 0690 – wpływy z różnych opłat  - o kwotę          55.000,00

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe  - o kwotę       177.945,29

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę         55.000,00
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - o kwotę 55.000,00
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 55.000,00

W dziale 600 – Transport i łączność - o kwotę 30.000,00
W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych        o kwotę         30.000,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        o kwotę         30.000,00
    
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa            o kwotę          92.945,29
W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami    o kwotę          92.945,29
W § 4270 – zakup usług remontowych                o kwotę          82.000,00
W § 4300 – zakup usług pozostałych                o kwotę          10.945,29

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe - o kwotę         90.000,00    

W dziale 600 – Transport i łączność - o kwotę         90.000,00
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - o kwotę         90.000,00
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę         90.000 ,00

§ 3

Uchwala się deficyt w wysokości 32.945,29 zł, który zostanie sfinansowany z tytułu wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2009.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :