Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VI/32/2015

Z dnia:2015-03-26
Przedmiot uchwały:w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Malczyńskiego na działalność Wójta Gminy Marciszów


UCHWAŁA Nr VI/32/2015
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 marca  2015r

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Malczyńskiego na działalność Wójta Gminy Marciszów.

Działając na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U z 2013r, poz. 594 ze zmianami)  w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks  postępowania  administracyjnego ( tekst jedn.: Dz.U z 2013r, poz.267, ze zmianami) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana Jerzego Malczyńskiego   na działalność Wójta Gminy Marciszów uznaje się  skargę  za bezzasadną .

§ 2

Podstawy i motywy uznania skargi za bezzasadną  zawiera uzasadnienie do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Malczyńskiego
na działalność Wójta Gminy Marciszów

Generalna Dyrekcja  Ochrony Środowiska Departament  Zarządzania Zasobami Przyrody  pismem z dnia  05 lutego 2015r (data wpływu dnia 12.02.2015r ) przekazała  skargę Pana Jerzego Malczyńskiego dotyczącą  usuwania  drzew  na terenie gminy Marciszów w powiecie kamiennogórskim   i gminy Bolków  w powiecie jaworskim,
Radzie Gminy Marciszów do rozpatrzenia zgodnie   art. 229 pkt 3 ustawy z dnia   14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz. U z 2013r,  poz.267 ze zm.).

Skarga  dotyczy  wycinki drzew w pasie drogi krajowej nr 5  przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na terenie gminy Marciszów i gminy Bolków  - pisma kierowane do Prezesa Rady Ministrów RP, Prokuratora Generalnego, Głównego Komendanta Policji, Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska , Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu .

Stosownie do art. 83 ust. 1  ustawy o ochronie przyrody ( tekst.jedn.Dz.U z 2013r, poz. 627 ze zmianami) organem właściwym  w sprawie  wydawania zezwoleń na usunięcie drzew na terenie gminy jest Wójt Gminy.Zatem Rada Gminy jest  organem właściwym  do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Marciszów w zakresie wycinki drzew.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Skarżącego oraz Wydział Nadzoru  i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o terminie rozpatrzenia skargi na sesji w dniu 26.03.2015r  pismem z dnia 03.03.2015r , nr  RG.1510.1.2015.  

W skardze  poruszonych  zostało kilka kwestii , nie należących do kompetencji gminy. Wobec powyższego Rada Gminy  Marciszów ograniczyła się do rozpatrzenia skargi  na  działalność Wójta Gminy Marciszów  w zakresie  wycinki drzew rosnących   na terenie gminy Marciszów.

W przedmiotowej skardze Skarżący informuje  w/w instytucje o bezprawnej wycince drzew przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu   na odcinku drogi krajowej nr 5  na terenie  powiatów kamiennogórskiego i jaworskiego , że zniszczono  w marcu - kwietniu 2012r  i w grudniu 2014r  na odcinku w km. 417+800 oraz w km  418 +700 historycznego  zdrowego  starodrzewia  alei jesionów na obszarach objętych ochroną krajobrazową przyrody i architektury  historycznej.
Ponadto Skarżący zarzuca , że :
1) Działanie służb organów administracji publicznej spowodowały zagrożenie  całkowitego zniszczenia  wielowiekowego zielonego, zdrowego drzewostanu alei jesionów w/w odcinka drogi krajowej nr 5. 
2) W 2012r  wycięto  6szt.drzew w tym 3szt. jesionów  na terenie gminy Marciszów  w km  418+400 do 500 i 600.
3) W dniu 09.12.2014r pomimo zawiadomienia organów centralnych o wycince zdrowego  starodrzewia  alei  jesionów dokonanej w  dniu 08.12.2014r, doprowadzono do zniszczenia drzew krajobrazu przyrody - społecznego dobra  kultury. Zostały wycięte wszystkie drzewa  zaznaczone na terenie gminy Bolków w powiecie jaworskim i gminie Marciszów  w powiecie kamiennogórskim.
4) Przekroje  ściętych drzew na wysokości  kilkudziesięciu centymetrów  ponad poziom nawierzchni  drogi(gruntu) pni jesionów wyniosłych starodrzewia  wzdłuż w/w odcinka drogi krajowej nr 5 - wyciętych  zarówno  na przełomie m-cy 03-04.2012r i  w dniach 08-09.12.2014r  świadczą o braku chorób drzew, co dowodzi również o braku podstaw prawnych  do dokonywania bez wiedzy i  uzyskania zgody (decyzji zezwalającej) Ministerstwa Środowiska Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska., które doprowadziło do nieodwracalnej degradacji chronionych prawem walorów Sudeckiej Przełęczy  Domanowskiej stanowiącej Bramę  Sudetów  Zachodnich.
5) Dowodem potwierdzającym naruszenie prawa przez organy administracji publicznej, w wyniku dokonania czynów zabronionych o zbrodniczej szkodliwości jest ogląd  przestrzenny  otoczenia drogi krajowej nr 5 istniejącego  starodrzewia  - zdjęcia terenu DK 5 filmowane  na obszarze  chronionego  krajobrazu przyrody i architektury historycznej w Domanowie w lipcu  2012r, od strony Marciszowa do Bolkowa dot. istniejącego przed 21.03.2012r i przed 08.12.2014r , a obecnie zniszczonego chronionego starodrzewia dot.m.in. niszczenia zieleni usuwania drzew rosnących na terenie Natury 2000 lub obszarach przyległych   mogących  znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.   

Oprócz w/w skargi do Urzędu Gminy w Marciszowie  wpłynęły   następujące pisma: 
1) Pismo z dnia 08.08.2014r Pana Jerzego Malczyńskiego skierowane do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska  we  Wrocławiu w sprawie niedopuszczenia  do zniszczenia starej alei jesionów na odcinku drogi krajowej  nr 5  w km 418+000 do 418+700  i pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  nr WPN 660.1102.2014 PT z dnia 14.08.2014r przesłane  do  Urzędu Gminy w Marciszowie  w sprawie  podjęcia interwencji  w celu zachowania  drzewostanu  rosnącego  wzdłuż drogi krajowej nr 5  na w/w  odcinku.
2) Pisma z dnia 08 grudnia 2014r  oraz z dnia  09.12.2014r (kserkopie )  Pana Jerzego Malczyńskiego  skierowane do Prezydenta Rzeczpospolitej, a przesłane  do Urzędu Gminy w Marciszowie  z  Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Legnicy   dnia 21 stycznia  (data wpływu dnia 23.01.2015r ) . Pismem z dnia 08.12.2014r Skarżący informuje Prezydenta Rzeczpospolitej  o wycince pomnika przyrody w km 418+ 100 do km 418 +200 , następnie pismem z dnia 09.12.2014r  informuje o  dokonaniu bezprawnego zniszczenia starodrzewia alei jesionów na odcinku  drogi krajowej nr 5 w km 417+800, rosnących drzew wzdłuż w/w drogi na obszarze krajobrazu przyrody, wbrew wcześniejszym jego  zawiadomieniu .

Wniesiona skarga poddana została dogłębnej i szczegółowej analizie poszczególnym komisjom Rady Gminy Marciszów. Na posiedzeniach odbywanych  w miesiącu marcu 2015r zapoznano się z całością dokumentacji posiadanej przez Urząd oraz wyjaśnieniami Wójta Gminy, który przedstawił przebieg postępowania w sprawie.
Po zbadaniu dokumentów oraz w oparciu o wyjaśnienie Wójta Gminy ustalono, co następuje:
1) Po otrzymaniu  pisma z dnia 08.08.2014r Pana Jerzego Malczyńskiego oraz pisma  z dnia 14.08.2014r z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu Urząd Gminy w Marciszowie dokonał przeglądu drzew na terenie gminy Marciszów w m. Domanów  w okolicy posesji nr 1 i 2. Z uwagi  na fakt, iż  Generalna Dyrekcja  Dróg Krajowych  i Autostrad  we Wrocławiu w 2014r  nie występowała z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew  na w/omawianym odcinku nie było podstaw do podjęcia działań zapobiegawczych.
2) Na pisma skierowane do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przesłane do  tutejszego urzędu dnia 21.01.2015r  udzielono  odpowiedzi  Skarżącemu pismem z dnia 10 lutego 2015r informując, że  zaistniała sytuacja   nie dotyczy terenów gminy Marciszów i nie było wydawane zezwolenie na usunięcie drzew rosnących  w miejscowości Domanów. W piśmie opisano również  przebieg granicy pomiędzy powiatami oraz, że w Domanowie nie ma  obszarów  objętych ochroną  parku krajobrazowego oraz  Natury 2000 i na tym terenie nie ma  żadnych pomników  przyrody.   
3) Teren opisywany przez  Skarżącego (zawiadomienie z dnia 08.12.2014 )  na odcinku  w km 410+100,418+200 oraz  (pismo  z dnia 09.12.2014r ) na odcinku 417 +800, to tereny należące  do gminy Bolków w powiecie jaworskim. Zatem zaistniałe okoliczności w dniach 08.12.2014r i 09.12.2014r nie miały miejsca w miejscowości Domanów w gminie Marciszów.
4) To, że sytuacja wystąpiła na terenie gminy Bolków potwierdza również pismo z dnia 25.02.2015r nr O.WR.051.21.1.2015   z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  we Wrocławiu, które zostało  przysłane do Urzędu Gminy w Marciszowie   do wiadomości  - z ostatniego wątku zawartego w piśmie  wynika , iż wycinka drzew miała miejsce na terenie gminy Bolków na podstawie stosownego zezwolenia.
5) Ostatnie zezwolenia na usunięcie drzew  w okolicy budynku nr 1 i nr 2 w Domanowie były wydane dnia 05 lipca 2010r i dnia 15 lipca 2010r z terminem usunięcia drzew w obu zezwoleniach   do dnia 31 grudnia 2011r.  Drzewa w ilości 3szt. wyznaczone do usunięcia były  suche i chore  stanowiły zagrożenia dla  ruchu drogowego.
Stosownie do  art.83 ust.2a ustawy o ochronie przyrody ( Dz.U z 2013r, poz. 627 ze zm.) Wójt Gminy nie jest jedynym decydentem w zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych. Organem opiniującym i zarazem kontrolnym jest  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska .  Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje wójt   po uzgodnieniu z RDOŚ. Przepis ten upoważnia organy ochrony przyrody do stosowania kontroli w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew przy drogach publicznych. Uzgodnieniu podlega każde zezwolenie niezależnie od ilości drzew przeznaczonych do usunięcia. 

Reasumując , opisana w skardze sytuacja wycinki drzew  w grudniu 2014r nie wystąpiła na terenie gminy Marciszów, poruszona  kwestia wycinki drzew 3 szt.w 2012r nie pokrywa się z    dokumentacją będącą w posiadaniu Urzędu Gminy w Marciszowie. Z dokumentacji  wynika,     że Wójt Gminy Marciszów wydał zezwolenie na usunięcie 3szt.drzew w lipcu  2010r z terminem usunięcia do 31 grudnia 2011r.Drzewa były chore i suche zagrażały bezpieczeństwa  ruchu drogowego.  
 
Po rozpatrzeniu skargi w świetle analizowanych dokumentów oraz uzyskanych informacji Rada Gminy Marciszów uznała, iż zarzuty zawarte w skardze Pana Jerzego Malczyńskiego   na pracę Wójta Gminy Marciszów są bezzasadne.

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :