Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLIII/212/17

Z dnia:2017-10-26
Przedmiot uchwały: w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych w Pastewniku w granicach działek geodezyjnych nr 398 o pow. 1,55 ha, nr 436 o pow. 11,65 ha, nr 439 o pow. 3,29 ha, nr 445 o pow. 4,64 ha, nr 454/2 o pow. 24,41 ha, nr 454/4 o


UCHWAŁA Nr XLIII/212/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych w Pastewniku w granicach działek geodezyjnych nr 398 o pow. 1,55 ha, nr 436 o pow. 11,65 ha, nr 439 o pow. 3,29 ha, nr 445 o pow. 4,64 ha, nr 454/2 o pow. 24,41 ha, nr 454/4 o pow. 6,91 ha oraz nieruchomości rolnej położonej w Domanowie w granicy działki geodezyjnej nr 15/1 o pow.1,75 ha stanowiących własność gminy Marciszów.  

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz.1875 z późn. zm./ w związku          z art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r., poz. 2147 ze zm./ Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyznacza się do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości rolne położone w Pastewniku w granicach działek geodezyjnych nr  398 o pow. 1,55 ha, nr 436 o pow. 11,65 ha, nr 439 o pow. 3,29 ha, nr 445 o pow. 4,64 ha, nr 454/2 o pow. 24,41 ha, nr 454/4 o pow. 6,91 ha oraz nieruchomości rolną położoną w Domanowie w granicy działki geodezyjnej nr 15/1 o pow.1,75 ha stanowiących własność gminy Marciszów.  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/212/17
Rady Gminy Marciszów z dnia 26 października 2017 r.


Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania      i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
Uchwała rady gminy jest również wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Zgodnie z 37 art. ust.4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umowy najmu / dzierżawy nieruchomości gminnej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, chyba że rada gminy wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

W przypadku w/w działek proponujemy aby przeprowadzono przetarg ustny otwarty na poszczególne działki w celu uzyskania maksymalnego dochodu dla budżetu gminy.  

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :