Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XL/224/09

Z dnia:2009-09-11
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009


UCHWAŁA Nr XL/224/09
Rady Gminy Marciszów

z dnia 11 września 2009 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy na rok 2009.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się wydatki budżetowe                           o kwotę    100.000

 

    W dziale 600 – Transport i łączność                               o kwotę    100.000

    w rozdziale 60095 – Pozostała działalność                     o kwotę     100.000

    w § 4270 – zakup usług remontowych                           o kwotę       40.200

    w § 4300 – zakup usług pozostałych                              o kwotę       59.800

 

§ 2

 

     Zmniejsza się wydatki budżetowe                              o kwotę    100.000

 

  W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                              o kwotę        5.000  

  w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi       o kwotę               5.000

  w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             o kwotę                5.000

 

 w dziale 600 – Transport i łączność                                   o kwotę      21.000

 w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne                     o kwotę      21.000

 w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę    21.000

 

w dziale 710 – Działalność usługowa                                   o kwotę               70.000

w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego   o kwotę         70.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                   o kwotę               70.000

 

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego                           o kwotę                 4.000

w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

                                  i pożyczek jednostek samorządu teryt.   o kwotę            4.000 

w § 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów

                   wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych

                   inst. finan, związanych z obsługą długu krajowego  o kwotę            4.000

  

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :