Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XL/199/17

Z dnia:2017-07-21
Przedmiot uchwały: w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie


UCHWAŁA Nr XL/199/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 21 lipca 2017 roku


w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h oraz art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.) i art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 91 ust.2 i 5 w związku z art.29 ust.1 pkt1 i art.88 ust.1 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (. Dz.U. 2017 r,poz. 59 z późn. zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 1 września 2017 roku tworzy się Zespół Szkolno – Przedszkolny w Marciszowie z siedzibą w Marciszowie ul. Szkolna 2, zwany dalej „Zespołem” poprzez połączenie jednostek budżetowych:
1) Szkoły Podstawowej w Marciszowie,
2) Przedszkola Publiczne w Marciszowie zwanych dalej „Jednostkami”.
2. Zespołowi nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zespół przejmuje wszelkie należności i zobowiązanie połączonych Jednostek.
2. Majątek Jednostek staje się w całości majątkiem Zespołu.
3. Pracownicy Jednostek stają się pracownikami Zespołu.

§ 3

Obwód Szkoły Podstawowej w Marciszowie , ul. Szkolna 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno –Przedszkolnego  w Marciszowie , ul. Szkolna 2 nie ulega zmianie.

§ 4

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Zespołu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marciszów, Szkoły Podstawowej w Marciszowie i  Przedszkola w Marciszowie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie

Z przyczyn ekonomicznych w celu zapewnienia  sprawnej obsługi finansowo-księgowej jest  konieczne utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy tej samej strukturze zatrudnienia.
Z dniem 01 września 2017r. ulega likwidacji dotychczasowy Zespół Szkół poprzez przekształcenie w Szkołę Podstawową i zostaje utworzone Przedszkole Publicznego w Marciszowie. Zespół Szkolno-Przedszkolny w skład którego wchodzić będzie Szkoła Podstawowa i Przedszkole zapewniać będzie prawidłowe funkcjonowanie placówek. Ponadto organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową  z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły.Załączniki:

Data publikacji 2017-07-28 10:45:13Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :