Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLVI/246/09

Z dnia:2009-12-29
Przedmiot uchwały:Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok


UCHWAŁA Nr XLVI/246/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2009r


w sprawie: „Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1


Uchwala się „Program współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok”
w poniższym brzmieniu:

Program współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego na 2010 rok


Wstęp
W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.
Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią  podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją publiczną , a organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

1. Program jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki
    społecznej.
2. Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych 
    Gminy Marciszów   z organizacjami a także priorytety zadań publicznych,
    których realizacja związana będzie z udzieleniem   pomocy publicznej.
3. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
a) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r.
    o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
    z późn. zm.);
b) działalności pożytku publicznego - należy przez to rozumieć działalność
    społecznie użyteczną,     prowadzoną przez organizacje w sferze zadań
    publicznych określonych w cytowanej ustawie     o działalności pożytku  
    publicznego i o wolontariacie;
c) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe (tj. organizacje
    nie będące  jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu
    osiągnięcia zysku, osoby prawne lub  jednostki nie posiadające osobowości
    prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje
    i stowarzyszenia), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na
    podstawie przepisów o stosunku  Państwa do Kościoła Katolickiego w
    Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku do innych kościołów  i związków
    wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich
    cele statutowe  obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz
    stowarzyszenia jednostek samorządu  terytorialnego prowadzących
    odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów gminy działalność
    pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów;
d) Programie – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Marciszów
    z organizacjami pozarządowymi podmiotami prowadzącymi działalność
    pożytku publicznego i stowarzyszeniami    jednostek samorządu
    terytorialnego na 2010 rok”;
e) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 151 ustawy
    z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych   (Dz. U. Nr 157, poz.
   1240);
f) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert;
g) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Marciszowie
h) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Marciszów
g) powierzenie – należy przez to rozumieć przeniesienie realizacji ustawowego
    zadania własnego Gminy  o dużym znaczeniu społecznym lub innego zadania
    publicznego wraz z kompetencjami i finansowym   zabezpieczeniem realizacji
    tego zadania na organizację legitymującą się dużym doświadczeniem.

Rozdział 2
Cele i zasady współpracy

1. Celem wprowadzenia Programu współpracy gminy Marciszów z podmiotami
    prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2010 rok jest  
    kształtowanie demokratycznego ładu społecznego poprzez  budowanie
    partnerstwa między administracja publiczną i organizacjami pozarządowymi, 
    wspieranie tych  organizacji w realizacji ważnych celów społecznych oraz
    wspomaganie ich działalności organizacyjnej  i  merytorycznej. Stworzenie
    takiego systemu może nastąpić m.in. poprzez:
a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności  za
     siebie,  swoje otoczenie,  wspólnotę samorządową oraz jej tradycje,
  b) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności dla powstawania inicjatyw    
      i struktur funkcjonujących na  rzecz  społeczności lokalnej,
   c) zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców gminy,
   d) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz
       mieszkańców
   e) integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zasięgiem sferę
       zadań publicznych
2. Współpraca samorządu gminy Marciszów  z organizacjami pozarządowymi
    odbywać się będzie na  zasadach:
1) pomocniczości, co oznacza, że Gmina Marciszów wspierać lub powierzać
    będzie realizację swoich  zadań publicznych organizacjom, a te zagwarantują,
    że wykonają je w sposób profesjonalny, efektywny,  oszczędny i terminowy;
2) suwerenności stron, co oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą Marciszów,
    a organizacjami  kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii
    i niezależności w swojej działalności  statutowej;
3) partnerstwa, co oznacza, że Gmina Marciszów gwarantuje organizacjom m.in.     
    udział w planowaniu  priorytetów realizowanych przez Gminę, określaniu
    sposobu ich realizacji, rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców
   Gminy Marciszów, sugerowaniu zakresu współpracy;
4) efektywności, co oznacza, że Gmina Marciszów i organizacje wspólnie dążyć
    będą do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań
    publicznych;
5) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, że Gmina Marciszów udostępni
    organizacjom informacje  o celach, kosztach i planowanych efektach
    współpracy, a także wszystkich środkach finansowych   zaplanowanych
    w budżecie Gminy Marciszów na współpracę z nimi oraz kryteriach i sposobie     
    oceny projektów, a organizacje udostępnią Gminie m.in. dane dotyczące
    swojej struktury organizacyjnej,    sposobu funkcjonowania, rezultatów
    prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej.

Rozdział 3
Przedmiot i podmiot współpracy

1. Przedmiotem współpracy może być przedsięwzięcie (program, projekt) zaliczone do sfery zadań publicznych określonych w ustawie, co do którego strony wyrażą wolę współpracy.
2. Obszarami współpracy gminy Marciszów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego są w szczególności:
a) realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
b) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
c) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
d) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
e) konsultowanie odpowiednio do zakresu działania organizacji projektów prawa miejscowego.
3. Podmiotami realizującymi współpracę są:
a) Rada i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy oraz priorytetów w sferze współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
b) Wójt – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę,
c) Jednostki organizacyjne gminy – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami realizującymi zadania publiczne,
d) Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Marciszów lub dla jej mieszkańców ( bez względu na siedzibę podmiotu).

Rozdział 4
Główne kierunki działania

Na podstawie dotychczasowej współpracy z organizacjami oraz w oparciu o zakres zrealizowanych przez organizacje zadań w minionych latach Rada przyjmuje poniższe zagadnienia jako priorytetowe do realizacji w ramach współpracy w roku 2010:
1) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
2) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
3) działania na rzecz integracji społeczności lokalnej,
4) ochrona i promocja zdrowia,
5) propagowanie walorów turystycznych gminy,

Rozdział 5
Formy współpracy

1. Współpraca Gminy Marciszów z organizacjami odbywać się będzie poprzez
    następujące formy   finansowe  i pozafinansowe:
1) zlecanie realizacji zadań Gminy Marciszów organizacjom poprzez:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na  
    finansowanie ich realizacji;
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na
    dofinansowanie ich realizacji;
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
    i współdziałania w celu   zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Urzędu Gminy,
    Biuletynie Informacji  Publicznej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń;
3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich
    działania , projektów aktów  prawnych  w dziedzinach dotyczących
    działalności statutowej tych organizacji,
4) udzielanie organizacjom  pozarządowym ze strony gminy pomocy 
    w przygotowywaniu  wniosków o  pozyskanie środków na realizację zadań ,
    z innych niż budżet gminy źródeł finansowania,
5) promowanie w różnych formach  działalności organizacji pozarządowych.
2. Zlecanie realizacji zadań Gminy Marciszów odbywa się po przeprowadzeniu
    otwartego konkursu ofert,  chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb
    zlecenia lub dane zadanie można zrealizować  efektywniej w inny sposób
    określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie
    określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem
    porównywalności metod kalkulacji  kosztów oraz porównywalności
    opodatkowania).
3. Zasady postępowania o udzielenie wsparcia, sposobu rozliczania oraz
    sposobu kontroli wykonywania  zadań zleconych określa zarządzenie Wójta
4. Warunkiem zlecenia przez gminę organizacji pozarządowej lub podmiotowi
    zadania oraz przekazania   środków  z budżetu na jego realizację  jest
    zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą wg wzoru  stanowiącego załącznik
    nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
   2005 roku  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego
   wzoru umowy o wykonanie  zadania publicznego i wzoru sprawozdania
   z wykonania zadania (DZ.U. Nr 264, poz. 2207).


Rozdział 6
Postanowienia końcowe

1. Wójt, uwzględniając możliwości finansowe Gminy Marciszów, ustali listę
    zadań na 2010 rok w terminie do  31 stycznia 2010 roku.


2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań    
     publicznych określa uchwała  budżetowa Gminy na 2010 rok
3. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do
     zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu 
     lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Marciszów.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy Gminy
    Marciszów z organizacjami   stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :