Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLII/209/2013

Z dnia:2013-11-28
Przedmiot uchwały:w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA Nr XLII/209/2013
Rady  Gminy  Marciszów
z dnia 28 listopada 2013

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

        Działając na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zmianami.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z  2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (Monitor Polski z 09 września 2013r.  poz. 724 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  07 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013r. poz.812), Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1   
                                                   
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  3,5 tony poniżej 12 ton:                                        
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                            750,00
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                      1000,00
c/ powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton                                     1350,00

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:                        

1/ o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innymi systemami zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                               
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton                      1200,00                     b/ nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton                      1200,00
c/ nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton                      1300,00
d/ nie mniej niż 15 ton                              1800,00

2/ o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innymi systemami zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton                      1400,00
b/ nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton                                     1750,00
c/ nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton                      1750,00
d/ nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony                      1800,00
e/ nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton                      2200,00
f/ nie mniej niż 25 ton                              2300,00

3/ o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innymi systemami zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton                       2400,00
b/ nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton                      2550,00
c/ nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton                      2700,00
d/ nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton:                         
-z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne         2900,00
-z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych                  3000,00

e/ nie mniej niż 31 ton:                                                                              
-z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne          2900,00
-z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych                        3000,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton                     
                                         1650,00

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

1/ o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton                       1800,00
b/ nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton                       1800,00
c/ nie mniej niż 25 ton, mniej niż 31 ton                                         1900,00                   
d/ nie mniej niż 31 ton:                                                                                           
-z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne         2300,00
-z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych                                   2300,00

2/ o trzech osiach  z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 40 ton                               2200,00
b/ nie mniej niż 40 ton :                                
-z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne         2850,00    
-z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych                 3050,00


5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                            550,00

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1/ o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton                         1050,00
b/ nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton                         1050,00
c/ nie mniej niż 25 ton                                  1050,00

2/ o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton                          1050,00
b/ nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 tony                          1200,00
c/ nie mniej niż 33 tony, mniej niż 38 ton                                1650,00
d/ nie mniej niż 38 ton                                  2050,00

3/ o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton                                  1500,00
b/ nie mniej niż 38 ton                                  1950,00

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 
a/ mniej niż 15 miejsc                                    600,00
b/ od 15 miejsc włącznie i mniej niż 30 miejsc                        950,00     
c/ równej lub wyższej niż 30 miejsc                                         1620,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 3

Traci moc Uchwała Nr XXVII/152/2012 Rady Gminy w Marciszowie z dnia 29 listopada 2012r.  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie nie wcześniej, niż od 01 stycznia 2014 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :