Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LIII/270/2010

Z dnia:2010-05-06
Przedmiot uchwały:w sprawie: Uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marciszów”


UWAŁA Nr LIII/270/2010
Rady Gminy Marciszów
z dnia 06 maja 2010r


w sprawie: Uchwalenia „Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marciszów”.

Na podstawie art.18 ust.2,pkt.15 oraz art.40 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U z 2001r, Nr 142, poz.1591  ze zm.)oraz art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U z 2005r,Nr 236,poz.2008 ze zm.)- po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w kamiennej Górze Rada Gminy Marciszów uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.


§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy Marciszów nr XXIX/178/97 z dnia 23 czerwca 1997r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marciszów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur



Załączniki:

Data publikacji 2010-05-17 00:44:27Załącznik nr 1




redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :