Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OGŁOSZENIA Zamówienia do 130.000 zł
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytanie ofertowe - poprawa stanu izolacji termicznej poddasza budynku głównego szkoły w Marciszowie - Zamówienia do 130.000 zł, menu 183, artykuł 1849 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zamówienia do 130.000 zł

Zapytanie ofertowe - poprawa stanu izolacji termicznej poddasza budynku głównego szkoły w Marciszowie

GMINA MARCISZÓW
ul. Szkolna 6; 58-410 Marciszów
tel. 75 74 10 208; tel. 75 74 10 294

Marciszów, 21.06.2022 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:
Gmina Marciszów, 58-410 Marciszów, ul. Szkolna 6
zaprasza do złożenia oferty na: „Poprawa stanu izolacji termicznej poddasza budynku głównego szkoły podstawowej w Marciszowie – etap I oraz zapewnienie dostępu dla osób z niepełnosprawnościami”

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegając ych na popra wie stanu
izolacji poziomej części stropu nad poddaszem użytkowym oraz przestrzeni zamkniętej (nieużytkowej)
poddasza w rejonie sanitariatów oraz przebudowa nawierzchni w obrębie wejścia bocznego.

 1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:  Docieplenie stropu podwieszanego  Wzmocnienie ugiętych belek drewnianych  Obudowę płytami GKF przewodów wentylacyjnych  Wykonanie pomostu technicznego  Wykonanie pełnego docieplenia stropu nad klatka schodową  Docieplenie przestrzeni zamkniętej w rejonie sanitariatów  Wykonanie przebudowy nawierzchni w obrębie wejścia bocznego
 2. Szczegółowy opis robót stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna obejmująca:
  a) projekt wykonawczy (Etap I)
  b) przedmiar robót,
  c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
  3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji technicznej, sztuki budowlanej, oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem obszaru robót. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.
  4. Zamówienie nie obejmuje dostawy specjalistycznego urządzenia służącego do pokonywania schodów
  III. Termin realizacji zamówienia:
  Termin zakończenia realizacji zamówienia – do dnia 31.08.2022 r.
  IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla potwierdzenia ich spełnienia:
  1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących warunków udziału w postępowaniu:
  a) zdolności technicznej lub zawodowej.
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
   w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienia polegające na wykonaniu docieplenia budynku o wartości co najmniej
  40.000,00 zł, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  2. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
  a) wykazu wykonanych, głównych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
  b) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
  V. Kryteria oceny oferty:
  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium:
  Cena oferty - 60%.
  Okres gwarancji – 40%
  2. Zasady punktacji:
  Najniższa z oferowanych cen (C min) otrzymuje 60 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla
  pozostałych cen wg wzoru:
  A = (C min: C x) x 60 pkt
  Gdzie:
  A - oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana oferta w kategorii cena
  C min - oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert
  C x - oznacza cenę badanej oferty
  W kryterium okres gwarancji punkty przydzielane będą wg poniższego wzoru:
  B = (O x: O max) x 40 pkt
  Gdzie:
  B - oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana oferta w kategorii okres
  gwarancji
  O x - oznacza długość okresu udzielonej gwarancji badanej oferty
  O max - oznacza najdłuższy okres udzielonej gwarancji spośród złożonych ofert
  Okres gwarancji udzielony przez wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy
  niż 60 miesięcy
  C = A + B
  3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
  4. Podana w ofercie cena winna obejmować koszty bezpośrednie robocizny, zakupu materiałów, pracy sprzętu i transportu, oraz koszty pośrednie zysku oraz wszystkie inne, które należy ponieść w celu realizacji zamówienia.
  5. Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, płatną w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Termin ostatecznego zakończenia robót ustala się na dzień odbioru całości robót objętych umową.
  VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
  1. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego formularzu
  ofertowym wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
  2. Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie
  przedmiaru robót.
  3. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Można złożyć tylko
  jedną ofertę.
  VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
  VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
  1. Cenę oferty należy obliczyć sporządzając kosztorys ofertowy w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, warunki umowy oraz przedmiar robót. Należy przy tym pamiętać, że przedmiar robót jest elementem pomocniczym, a nie podstawowym do prawidłowego skalkulowania oferty. Jeżeli w przedmiarze nie ujęto jakiejkolwiek roboty, którą można logicznie wywnioskować z dokumentacji to te roboty winny zostać skalkulowane w cenie oferty
  2. W formularzu ofertowym jako cenę oferty należy wpisać wartość (brutto) kosztorysu ofertowego. Ceną oferty jest cena (brutto) wymieniona w formularzu ofertowym.
  3. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym i Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i nie podlega zmianom w okresie realizacji umowy.
  4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona liczbą, w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  5. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami i wymaganiami realizacji przedmiotu zamówienia. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonywania robót budowlanych
  VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
  2. Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
  Oferta na zadanie „Poprawa stanu izolacji termicznej poddasza budynku głównego szkoły podstawowej w Marciszowie – etap I oraz zapewnienie dostępu dla osób z niepełnosprawnościami”,
  w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Marciszów, 58-410 Marciszów, ul. Szkolna 6,. lub drogą elektroniczną na adres e-mail gmina@marciszow.pl
  3. Oferty należy złożyć do dnia 30.06.2022 r. do godz. 13.00
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2022r. do godz. 13.10 w siedzibie Zamawiającego,
  5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: Marek Banaś tel. 75 74
  10 208 w. 28 500 754 373
  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.
  VII. OBOWIĄZEK WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Marciszów z siedzibą przy ul. Szklonej 6, 58 - 410 Marciszów reprezentowana przez Wójta Gminy Marciszów, zwanego dalej „administratorem”
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: iodo@marciszow.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa stanu izolacji termicznej poddasza budynku głównego szkoły podstawowej w Marciszowie – etap I oraz zapewnienie dostępu dla osób z niepełnosprawnościami,prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załączniki:

-----------------

Wzór umowy.pdf

Formularze.doc

 

 

Wójt Gminy Marciszów
/-/ Wiesław Cepielik

Metryka

data wytworzenia
2022-06-21
data udostępnienia
2022-06-21
sporządzone przez
Banaś Marek
opublikowane przez
Dubiel Marcin
ilość odwiedzin
42
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.