Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OGŁOSZENIA Przetargi 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Marciszowie - 2020, menu 200, artykuł 1002 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Marciszowie

ZP/PN/271/05/20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej  ul. Pogodna w Marciszowie

1.     Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
Tel. 075-74 10 208

2.     Tryb zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, oraz przepisami wykonawczymi do niej, w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy art. 24aa ustawy.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.     Adres strony internetowej na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

 www. bip.marciszow.pl

 4.     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej zlokalizowanej ma działkach nr 306/1, 306/2, 308/13, 308/3 w Marciszowie w oparciu o:

a) Dokumentację techniczną ,która stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji;
b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych , stanowiąca załącznik nr 10 do specyfikacji;
c) Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji;
d) Warunki  specyfikacji.

5.     Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.     Termin wykonania zamówienia:

06.11.2020 r.

7.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 7.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
 7.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)      kompetencji lub uprawnień  do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -  nie dotyczy

b)     sytuacji ekonomicznej lub finansowej -  nie dotyczy
c)      zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

  - dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje kierownika robót, która posiada uprawnienia  do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie n rozporządzenia  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej  obowiązujących przepisów w specjalności drogowej odbytą co najmniej  pięcioletnią praktyką zawodową jako kierownik budowy podobnych robót wraz z aktualnym zaświadczeniem  o przynależności  do odpowiedniej izby samorządu zawodowego

- wykonali  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem  terminu składania ofert  a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane o podobnym charakterze ( z wykluczeniem remontów cząstkowych) o długości nie mniejszej niż 300 m.b. każda.  Zamawiający  za   robotę  o podobnym charakterze uzna taką, która swoim    zakresem  robót   branżowych  odpowiada niniejszemu zamówieniu

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)    nie podlega wykluczeniu z postępowania;
b)    spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Na wezwanie ZamawiającegoWykonawca, którego oferta została najwyżej ocenionazobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a)   wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca  wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg załącznika nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

b)  wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia   niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 6 do SIWZ).

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a)     odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

8.     Informacja na temat wadium:

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.

9.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Cena oferty   -   60%
Okres gwarancji – 40%

10.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy przesłać/złożyć w Urzędzie Gminy Marciszów , ul. Szkolna 6 pok. Nr 31 do dnia 21.09..2020. do godz. 945. Ofertę należy sporządzić w języku polskim

11.  Termin związania ofertą:

 

 30 dni

12.  Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13.  Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.  Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

15. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu  07.09.2020r.

 

Wiesław Cepielik
Wójt Gminy Marciszów

Załączniki:

1. SIWZ (pobierz PDF)
2. Przedmiar (pobierz PDF)
3. STWiOR (pobierz ZIP)
4. Dokumentacja projektowa (pobierz ZIP)
5. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pobierz DOCX)


 

Marciszów 21.09.2020 r.

ZP/PN/271/05/20

Zamawiający:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej  ul. Pogodna w Marciszowie

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena oferty

/ zł /

Okres gwarancji

/w miesiącach/

   1.

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kaczawska 19

58-514 Jelenia Góra

 

333.539,10

60

2.

Inżynieria Lądowa INTERKO

Krzysztof Kozłowski

ul. Spacerowa 5a

58-400 Kamienna Góra

 

404.055,00

60

3.

Konsorcjum w składzie:

  1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i handlowe „COM-D” sp. z o.o.

      ul. Poniatowskiego 25

       59-400 Jawor - lider

  1. Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Sp. z o.o.

      ul. Dworcowa 26

      58-460 Jelenia Góra - partner

 

 

 

 

 

 

494.675,80

60

4.

Masy Polskie  Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Legnicka 80

59-300 Lubin

 

440.299,80

60

5.

Usługi Montażowo Budowlane  A.J.M. Artur Gawłowski

ul. Spacerowa 5a 

58-400 Kamienna Góra

 

412.535,24

60

Zamawiający zamierza  przeznaczyć  na realizacje zamówienia kwotę brutto w wysokości  411.695,00 zł .

Wiesław Cepielik
Wójt Gminy Marciszów


 

Marciszów 06.10.2020r.

ZP/PN/271/05-4/20

INORMACJA O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z  2019 r.  poz. 1843 z.) zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej  ul. Pogodna w Marciszowie została wybrana oferta   złożona przez:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

ilość pkt. w kat. cena

ilość pkt. w kat. okres gwar.

 

Ilość pkt. razem

 

2.

Inżynieria Lądowa INTERKO

Krzysztof Kozłowski

ul. Spacerowa 5a

58-400 Kamienna Góra

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące  pozostałych ofert złożonych w toczącym się postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

ilość pkt. w kat. cena

ilość pkt. w kat. okres gwarancji

Ilość pkt. razem

 

3.

Konsorcjum w składzie:

  1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i handlowe „COM-D” sp. z o.o.

      ul. Poniatowskiego 25

       59-400 Jawor - lider

  1. Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Sp. z o.o.

      ul. Dworcowa 26

      58-460 Jelenia Góra - partner

49,01

40

89,01

 

4.

Masy Polskie  Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Legnicka 80

59-300 Lubin

55,06

40

95,06

 

5.

 

Usługi Montażowo Budowlane  A.J.M. Artur Gawłowski

ul. Spacerowa 5a 

58-400 Kamienna Góra

58,77

40

98,77

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Wiesław Cepielik
Wójt Gminy Marciszów

Metryka

data wytworzenia
2020-09-07
data udostępnienia
2020-09-07
sporządzone przez
Banaś Marek
opublikowane przez
Michalski Mariusz
ilość odwiedzin
261
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.