Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

OgłoszeniaProjekt "Wzmacniamy swoje partnerstwo 2017” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Gmina Marciszów
Informuje,
Iż w ramach Funduszu Mikroprojektów Nysa – Nysa Programu INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska 2014-2020
wraz z Samorządem miejscowości Vitezna
w 2017 roku realizuje wspólny projekt pn.

„Wzmacniamy swoje partnerstwo 2017”


Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Marciszowie ul. Szkolnej 6, pokój nr 18.

Tel. 75 74 10 208 wew 36
e-mail: kierownik.pfz@marciszow.plGmina Marciszów wraz z Samorządem miejscowości Vitezna w 2017 roku realizowała wspólny projekt pn.
„Wzmacniamy swoje partnerstwo 2017”

W ramach projektu Gmina Marciszów zorganizowała dwa podprojekty:
„Przepłyniemy przez granice” – 05.06.2017 r., 12.06.2017 r., 19.06.2017 r.,
„Rozbiegana Gmina” – 09.09.2017 r.

Po stronie partnera czeskiego zorganizowano:
„Przepłyniemy przez granice” – 15.05.2017 r., 22.05.2017 r., 29.05.2017 r.,
„Dni Gminy Vitezna” – 01.07.2017 r.

Gmina Marciszów podczas wyjazdu do zaprzyjaźnionego partnera reprezentowana była przez delegację 50 osób, składającą się z mieszkańców gminy, członków rad sołeckich, przedstawicieli związku emerytów i rencistów oraz dzieci i młodzież. 

Realizacja wspólnego projektu przyczyniła się do pogłębienia więzi sympatii
i przyjacielstwa między mieszkańcami regionu przygranicza.

Partnerzy mając doświadczenie w realizacji takich działań planują dalsze rozwijanie i poszanowanie wzajemnych relacji, a także organizację kolejnych przedsięwzięć transgranicznych.GMINA MARCISZÓW   
informuje,


że w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn:

„ZAGOSPODAROWANIE PLACÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH W ŚWIDNIKU I CIECHANOWICACH”

Całkowity koszt operacji: 122.666,13zł.
Wartość dofinansowania: 77.535,00 zł
GMINA MARCISZÓW
informuje,


że w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE”

Całkowity koszt operacji: 2.561.879,17 zł.
Wartość dofinansowania: 1.562.532,00 zł
Gmina Marciszów wraz z Samorządami  miejscowości Vitezna oraz Pilnikov w roku 2013 realizowała wspólny projekt pn:
"Partnerstwo nie zna granic 2013"

W ramach projektu Gmina Marciszów zorganizowała dwa podprojektu: 
>    „Na rowerze przez granice” 15-16.06.2013 r.
>    „Dni Marciszowa” 29.06.2013 r.

Natomiast po stronie partnerów czeskich zorganizowano:
>    Gmina Vitezna – „Sport bez granic” – 06.07.2013 r.
>    Miasto Pilnikov – „Obyczaje ludowe, tradycje i rzemiosła” – 10.08.2013 r.

Gmina Marciszów podczas wyjazdów do zaprzyjaźnionych partnerów reprezentowana była przez delegację 50 osób, składających się mieszkańców gminy,  członków rad sołeckich, przedstawicieli związku emerytów i rencistów oraz młodzież gimnazjalną, która brała czynny udział w przygotowanych konkurencjach sportowych.

Realizacja wspólnego projektu przyczyniła się do pogłębienia więzi sympatii
i przyjacielstwa między mieszkańcami regionu przygranicza.

Partnerzy mając doświadczenie w realizacji takich działań, planują dalsze rozwijanie i poszanowanie wzajemnych relacji, a także organizację kolejnych przedsięwzięć transgranicznych.


Gmina Marciszów

informuje


iż w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013
realizuje wraz z samorządami miejscowości Vitezna oraz Pilnikov
w roku 2013 projekt pn.

„ Partnerstwo nie zna granic 2013“.

Zakładany do realizacji projekt ukierunkowany jest na pogłębienie więzi miedzy Gminą Marciszów i partnerami projektu - Gminą Vitezna i Miastem Pilnikov. Rok 2013 stanowić będzie zacieśnienie powstałych więzi i relacji między dwoma narodami, których współpraca rozpoczęła się dopiero w 2009 roku i zaowocowała trzema projektami: "Przyjacielstwo bez granic", "Na wspólnej drodze" oraz "Wspieranie wspólnego partnerstwa 2012".

W ramach projektu Gmina Marciszów zorganizuje dwa podprojekty:

- „Na rowerze przez granice“ 
Jest to projekt mający charakter typowo rekreacyjny, gdyż polega na zorganizowaniu dwudniowej wycieczki rowerowej. Impreza rozpocznie się wyjazdem czeskich uczestników projektu z Gminy Vitezna do Miasta Pilnikov a następnie do Marciszowa. W godzinach popołudniowych  zostanie zorganizowane spotkanie czeskich  rowerzystów  wraz z mieszkańcami naszej gminy w celu omówienia trasy wycieczki rowerowej po polskiej stronie. 
Kolejnego dnia uczestnicy projektu w godzinach porannych wyruszą na wycieczkę na Kolorowe Jeziorka, gdzie zostaną wręczone uczestnikom projektu puchary oraz dyplomy i medale. 

- „Dni Marciszowa“
Ta impreza będzie miała program społeczno – kulturalny. Jej celem będzie pogłębienie wiedzy           o historii i współczesności gminy i jej okolicy. Imprezę uświetni występ amatorskiej grupy rycerzy, którzy przeniosą nas w czasy średniowiecznych strojów i pokazów walk rycerskich.  
Dodatkową atrakcją będą występy amatorskich grup artystycznych oraz szereg konkurencji sportowych, podczas których będzie można zdobyć wiele atrakcyjnych nagród. 

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6 w Marciszowie pok.18.
GMINA MARCISZÓW
informuje,
że otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn:

„ZAGOSPODAROWANIE WZGÓRZA PARKOWEGO
W CIECHANOWICACH – I ETAP”


 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Całkowity koszt operacji :            51 494,27 zł
Udział środków UE:                     25 000,00 złGmina Marciszów

informuje

iż w ramach Funduszu Mikroprojektów  Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013
realizuje wraz z Samorządami  miejscowości Vitezna oraz Pilnikov
w roku 2012 projekt pn:
"Wspieranie wspólnego partnerstwa 2012"


Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6  w Marciszowie pok.18 .

Tel. 075 74 10 208 wew 18
e.mail: kierownik.pfz@marciszow.pl


Gmina Marciszów wraz z Samorządami  miejscowości Vitezna oraz Pilnikov w roku 2012 realizowała wspólny projekt pn:
"Wspieranie wspólnego partnerstwa 2012"


Dnia 08.09.2012 r. odbyło się w Mieście Pilnikov ostatnie spotkanie w ramach cyklu imprez, organizowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów  Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Na zaproszonych gości czekało wiele atrakcji. Przygotowano bardzo bogaty
program pełen ciekawych i ekscytujących występów i konkursów.
W ramach przygotowanych konkurencji swoje
siły zmierzyły drużyny stowarzyszeń biorących udział w spotkaniu.

Realizacja wspólnego projektu przyczyniła się do pogłębienia więzi sympatii
i przyjacielstwa między mieszkańcami regionu przygranicza.

Partnerzy mając doświadczenie w realizacji takich działań, planują dalsze rozwijanie  i poszanowanie wzajemnych relacji, a także organizację kolejnych przedsięwzięć transgranicznych.
redaguje: []

ostatnia zmiana:

przejdź do :