Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Jednostki podległe

Jednostki budżetowe:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej "Wodociągi Marciszowskie"
ul. Szkolna 4a (1 piętro - nad ośrodkiem zdrowia)
58-410 Marciszów

Dyrektor: inż.Rafał Zdunek tel. 75 619 41 90
dyrektor.zgk@marciszow.pl

Główny księgowy: mgr W. Lepucka
ksiegowosc.zgk@marciszow.pl

Referent d/s administracyjno-rozliczeniowych: M. Homoncik
wodociagi@marciszow.pl
tel. 75 619 41 90, kom. 511139977

2. Zespół Szkół w Marciszowie
ul. Szkolna 2
58-410 Marciszów

Dyrektor: mgr Ewa Sawicz
tel/fax: (075) 74 10 303
zs_marciszow@op.pl

3. Biblioteka Publiczna w Marciszowie
ul. Szkolna 10 (Dom Kultury)

58 - 410 Marciszów

Bibliotekarz: p. M. Skrzeczyńska
Czynna od poniedziałku, środa, piątek w godzinach 12:00 - 20:00
tel: 519 606 356
biblioteka.marciszow@t.pl

Dodatkowe punkty wypożyczania książek:
a) Świetlica wiejska w Domanowie
b) Świetlica wiejska w Wieściszowicach
tel: 519 606 356

4. Biblioteka Publiczna w Sędzisławiu
Sędzisław 27
58 - 410 Marciszów

Bibliotekarz: p. M. Homoncik
tel : (075) 74 25 527
Czynna w poniedziałki i czwartki w godzinach 12:00 - 20:00
oraz wszystkie środy w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad w godz. 12:00 - 20:00
biblioteka.sedzislaw@t.pl

5. Biblioteka Publiczna w Ciechanowicach
Ciechanowice 21
58-410 Marciszów

tel: (075) 741 03 43
Bibliotekarz: p. M. Homoncik
Czynna:
w wtorki, piątki w godz. 12:00 - 20:00
oraz wszystkie środy w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień w godzinach 12:00 - 20:00
biblioteka.ciechanowice@t.pl

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie
ul.Szkolna 4b
58 - 410 Marciszów

Kierownik: mgr Lucyna Nowak
tel. (075) 74 10 652
gops@marciszow.pl

7. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

OSP Marciszów
ul. Dworcowa 14
tel. (075) 74 10 330
Prezes: p. J. Skiba

OSP Pastewnik
Prezes: Z. Powiertowski
tel. (075) 71 22 816

OSP Świdnik
Prezes: S. Napierała
redaguje: [Administrator]

ostatnia zmiana:

przejdź do :