Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Zamównienia do 30 000 euro

24.05.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

Zamawiający:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58 – 410 Marciszów
Tel./fax 075 – 74 10 208

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na przedstawionych poniżej odcinkach:

Odcinek I: Dokumentacja projektowa budowy nowej linii  oświetlenia drogowego w miejscowości Ciechanowice w granicach pasa drogowego drogi powiatowej.
Zakres opracowania obejmuje odcinek przy drodze powiatowej od budynku nr 17 do budynku nr 29 i przedstawiony jest na załączonej kopi mapy ewidencyjnej. Długość projektowanej sieci oświetlenia wynosi  ok. 470 m.
 Do obowiązków wykonawcy dokumentacji należy również uzyskanie map, decyzji, warunków przyłączenia, uzgodnień z właścicielami lub zarządcami nieruchomości i sieci oraz zezwoleń, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 
Przy projektowaniu oświetlenia należy uwzględnić zastosowanie energooszczędnych opraw oświetleniowych  wykonanych w technologii LED.

Odcinek II: dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych n.n. w miejscowości Ciechanowice .
Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej  od budynku nr 154 do budynku nr 165 i  przedstawiony jest na załączonej kopii mapy ewidencyjnej. Długość projektowanej sieci oświetlenia wynosi  ok. 550 m.
Do obowiązków wykonawcy dokumentacji należy również uzyskanie map, warunków przyłączenia, uzgodnień z właścicielami lub zarządcami nieruchomości i sieci oraz zezwoleń  niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę  lub zgłoszenia robót budowlanych.
Przy projektowaniu oświetlenia należy uwzględnić zastosowanie energooszczędnych opraw oświetleniowych  wykonanych w technologii LED.

Odcinek III: Dokumentacja projektowa budowy nowej linii  oświetlenia drogowego w miejscowości Domanów w granicach pasa drogowego drogi powiatowej.
Zakres opracowania obejmuje odcinek przy drodze powiatowej od skrzyżowania z drogą krajowa nr 5  do zabudowań stacji kolejowej i przedstawiony jest na załączonej kopi mapy ewidencyjnej. Długość projektowanej sieci oświetlenia wynosi  ok. 300 m.
 Do obowiązków wykonawcy dokumentacji należy również uzyskanie map, decyzji, warunków przyłączenia, uzgodnień z właścicielami lub zarządcami nieruchomości i sieci oraz zezwoleń, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 
Przy projektowaniu oświetlenia należy uwzględnić zastosowanie energooszczędnych opraw oświetleniowych  wykonanych w technologii LED.

Dokumentacja projektowa dla każdego odcinka powinna zawierać:
•    Dokumentację projektową – 4 szt.
•    Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanie kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)– 1 szt.
•    Przedmiar robót , przez który należy rozumieć opracowanie zawierające opis robot budowlanych w kolejności technologicznej  ich wykonania , z podaniem ilości jednostek przedmiarowych  robot wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia  cen jednostkowych  robot lub nakładów  rzeczowych  np. w oparciu  o KNR-y -– 1szt.
•    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 sz.
•    Płyta CD z wersją elektroniczną dokumentacji – 1 szt.

Szczegółowych informacji nt. dokumentacji udziela referat RGKS – tel. 75 7410208 w. 28.

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać do dnia 30.08.2019 r..

Kryteria oceny ofert

Cena brutto – znaczenie 100 %
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności obowiązujący podatek VAT.

Miejsce składania ofert
Oferty sporządzone na załączonym formularzu , należy składać pisemnie pocztą,  faxem lub mailem na adres:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58 – 410 Marciszów
Fax na nr 075 – 74 10 208
mail: kierownik.rgks@marciszow.pl

Termin składania ofert: 30.05.2019 r. godz. 15:30

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław CepielikZałączniki:

Data publikacji 2019-05-27 09:49:40Formularz ofertowy
Data publikacji 2019-05-27 09:50:47Załączniki mapoweredaguje: [Marek Banaś]

ostatnia zmiana:

przejdź do :