Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Ogłoszenia

11.06.2019

DYREKTOR ZGK „WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KONSERWATOR – ELEKTRYK
Informacja w BIP

08.03.2019

UWAGA!!!
ZGK "Wodociągi Marciszowskie" informuje, iż aktualny telefon kontaktowy to:
511 139 977
Powyższy numer telefonu obowiązuje do odwołania.

07.03.2019

DYREKTOR ZGK „WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KONSERWATOR – KIEROWCA CIĄGNIKA
Informacja w BIP

21.12.2018

DYREKTOR ZGK „WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KONSERWATOR – KIEROWCA CIĄGNIKA
Informacja w BIP

21.09.2018

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARCISZOWIE
„WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
OGŁASZA CZWARTY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A
Informacja w BIP

23.08.2018
Dyrektor ZGK "Wodociągi Marciszowskie" informuje, iż od dnia 27.08.2018
Zakład będzie czynny w godzinach 7:30 - 15:30.

23.08.2018

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARCISZOWIE
„WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
OGŁASZA TRZECI NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A
Informacja w BIP

25.07.2018

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARCISZOWIE
„WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
OGŁASZA DRUGI NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A
Informacja w BIP


OGŁOSZENIE

Niniejszym informujemy, że awarie na urządzeniach i sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych mieszkańcy gminy Marciszów, którzy mają podpisane umowy na dostawę wody i odbiór ścieków z Gminą Marciszów (ZGK Wodociągi Marciszowskie), powinni zgłaszać :

- od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do godziny 20.30 pod numerem telefonu: 756194190 lub 505454620
- w soboty, niedziele i dni świąteczne od godziny 8.00 do godziny 21.00 pod numerem telefonu 505454620

Dodatkowo informujemy, że awarie na sieciach i urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych mieszkańcy gminy Marciszów, którzy mają podpisane umowy na dostawę wody z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji powinni zgłaszać pod numerem telefonu: 994 (telefon podany na stronie internetowej WZWIK: http://cok.wzwik.pl/zgloszenia-awarii/ )

Dyrektor ZGK Wodociągi Marciszowskie
mgr inż. Wiesław Cepielik

Ogłoszenie

Informujemy, że na podstawie uchwały z dnia 31 sierpnia 2017 r. nr Nr XLI/202/17 Rady Gminy Marciszów, z dniem 1 marca 2018 roku realizację zadań w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marciszów, przejmuje samorządowa jednostka budżetowa pn.: Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie.

Dane kontaktowe:
Tymczasowa siedziba jednostki: ul. Szkolna 4a, 58 - 410 Marciszów (I piętro - nad ośrodkiem zdrowia)
Telefon: 75 6194190

Informujemy jednocześnie że dla mieszkańców gminy Marciszów, którzy maja podpisane umowy na dostawę wody z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu, dalsze rozliczanie za usługi nie ulegają zmianie. Zgłoszenia dotyczące jakości wody, ciśnienia lub awariach należy zgłaszać pod numerem telefonu 994 lub w centrum obsługi klienta:


07.08.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Marciszów, Wójt Gminy Marciszów, zgodnie z obowiązującym prawem, przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust.   1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).
Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została  wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Jednocześnie wyjaśniamy, że zadanie gminy wynikające z ww. ustawy realizowane jest w ramach Projektu „ Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizacji sanitarnej dla wsi gminnych” dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. W przypadku nie wykazania po zakończeniu inwestycji efektu ekologicznego, polegającego na likwidacji istniejących dotychczas szamb, przyznane środki mogą podlegać zwrotowi. W związku z tym Gmina Marciszów jest zobligowana do wykazania się efektem ekologicznym oraz do szczegółowej kontroli i egzekwowania uzyskania efektu ekologicznego.
Informujemy, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Gmina ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonania obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji   (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.). W momencie nie wykonania decyzji nakazującej wszczęte zostanie administracyjne postępowanie egzekucyjne z nałożeniem kary grzywny w celu przymuszenia. Grzywna będzie wydawana do skutku. Każdorazowo, w przypadku osoby fizycznej nałożona grzywna może sięgnąć wysokości do 10 tys. zł, w przypadku osób prawnych i jednostek nie więcej, niż 50 tys. zł (art. 121 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Grzywna może być nakładana wielokrotnie, do maksymalnej wysokości: dla osób fizycznych do 50 tys. zł, dla prawnych i jednostek do 200 tys. zł.
Jeszcze raz podkreślamy, Gminie zależy na osiągnięciu efektu ekologicznego, a nie na karaniu właścicieli nieruchomości!
Ostateczny termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej określa się na dzień 30.09.2012 r. W sytuacji nie wywiązania się z powyższego, wydawane będą decyzje nakazujące podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej a w przypadku ich nie wykonania – sankcje grzywny.
W związku z powyższym apelujmy o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do referatu Wodociągów i Kanalizacji Urzędu Gminy Marciszów ul. Szkolna 6.
Wydanie warunków przyłączenia jest nieodpłatne. Po otrzymaniu warunków właściciel posesji na własny koszt wykonuje odcinek kanalizacji łączącej instalację budynku ze wskazaną studzienką kanalizacyjną.
W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z podłączeniem się do sieci należy zgłaszać się do Urzędu Gminy Marciszów,    ul. Szkolna 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530, pokój nr 20 lub 21.

WÓJT GMINY MARCISZÓW
mgr Stefan Zawierucha
redaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :