Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
UCHWAŁA Nr LIV/281/102010-05-27w sprawie: określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Marciszów oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga .
UCHWAŁA Nr LVI/287/102010-06-30w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA NR LVI/294/20102010-06-30w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów aktów prawa miejscowego i aktów normatywnych z Radą Pożytku Publicznego Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr I/1/102010-12-02w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr I/2/102010-12-02w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr III/3/102010-12-09w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
UCHWAŁA Nr III/4/102010-12-09w sprawie : powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych.
UCHWAŁA Nr III/5/102010-12-09w sprawie: dzierżawy nieruchomości.
UCHWAŁA Nr III/6/102010-12-09w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010.
UCHWAŁA Nr IV/10/102010-12-30w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/4/10 Rady Gminy Marciszów z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych.
UCHWAŁA Nr IV/11/102010-12-30w sprawie: „Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok”.
UCHWAŁA Nr IV/12/102010-12-30w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011.
UCHWAŁA Nr IV/7/102010-12-30w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr IV/8/102010-12-30w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010.
UCHWAŁA Nr IV/9/102010-12-30w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr LI/266/102010-03-25w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010.
UCHWAŁA Nr LI/267/102010-03-25w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
UCHWAŁA NR LII/269/102010-04-22udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium za rok 2009.
UCHWAŁA Nr LIII/270/20102010-05-06w sprawie: Uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marciszów”.
UCHWAŁA Nr LIII/271/20102010-05-06w sprawie: Ustalenia górnych stawek opłat za usługi usuwania, odbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy Marciszów .
UCHWAŁA Nr LIII/272/20102010-05-06w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010.
UCHWAŁA Nr LIII/273/20102010-05-06w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010.
Uchwała Nr LIV/274/102010-05-28w sprawie: nieodpłatnego przejęcia w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości niezabudowanych położonych w Sędzisławiu w granicy działek nr 444, 445/1, 445/2, 451/1 o łącznej pow. 0,17 ha stanowiących drogę będące własnością Skarbu Państwa w użyt.
Uchwała Nr LIV/275/102010-05-28w sprawie: nieodpłatnego przejęcia w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości zabudowanych położonych w Marciszowie w granicy działek nr 1/21 o pow. 0,760 m. kw. oraz nr 1/22 o pow. 0,540 m. kw. będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wiecz.
UCHWAŁA NR LIV/276/102010-05-27w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr LIV/277/102010-05-27w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Marciszowie.
Uchwała Nr LIV/278/102010-05-27w sprawie: szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
UCHWAŁA Nr LIV/279/102010-05-27w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010..
UCHWAŁA Nr LIV/280/20102010-05-27w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010.
UCHWAŁA Nr LIV/282/102010-05-27w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Marciszów na lata 2009 – 2012..
Uchwała Nr LIX/299/102010-09-28w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w poczet mienia gminy Marciszów nieruchomość położoną w Ciechanowicach w granicy działki nr 62 stanowiącą własność Skarbu Państwa będącą w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej.
UCHWAŁA Nr LIX/300/102010-09-28w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr LIX/301/102010-09-28w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr LIX/302/102010-09-28w sprawie: dzierżawy nieruchomości.
UCHWAŁA Nr LIX/303/102010-09-28w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLIX/254/10 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr LIX/307/102010-09-28 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Zofii Witkowskiej na działalność Wójta Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr LV/283/102010-06-11w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010.
UCHWAŁA Nr LVI/284/102010-06-30w sprawie: wypowiedzenia nieodpłatnego użyczenia oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Sędzisław .
UCHWAŁA Nr LVI/285/102010-06-30w sprawie: uchwalenia „Planu Urządzeniowo - Rolnego Gminy Marciszów".
UCHWAŁA Nr LVI/286/102010-06-30w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr LVI/288/102010-06-30w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr LVI/289/102010-06-30w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010.
UCHWAŁA Nr LVI/290/102010-06-30w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr LVI/291/102010-06-30w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Marciszów na lata 2010-2018.
UCHWAŁA Nr LVI/292/102010-06-30w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sędzisław na lata 2010-2018.
UCHWAŁA Nr LVI/293/102010-06-30w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr LVII/295/102010-08-03w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2011-2020.
UCHWAŁA Nr LVII/296/102010-08-03w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego na okres 10 lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
UCHWAŁA Nr LVIII/297/20102010-08-30w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010.
UCHWAŁA Nr LVIII/298/20102010-08-30w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały LVI/290/10 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr LX/308/20102010-10-07w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010.
UCHWAŁA Nr LX/309/20102010-10-07w sprawie: udzielenia poręczenia spłaty kredytu komercyjnego lub pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce”.
UCHWAŁA Nr LX/310/20102010-10-07w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” spółka z o.o. w Lubawce.
UCHWAŁA Nr LXI/311/102010-10-15w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010.
UCHWAŁA Nr LXI/312/102010-10-15w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010.
UCHWAŁA Nr LXI/313/102010-10-15w sprawie: zatwierdzenia wprowadzonych zmian w Planie Odnowy Miejscowości Marciszów na lata 2010 – 2018.
UCHWAŁA Nr LXI/314/102010-10-15w sprawie: zatwierdzenia wprowadzonych zmian w Planie Odnowy Miejscowości Sędzisław na lata 2010 – 2018.
UCHWAŁA Nr LXII/315/102010-10-28w sprawie: utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
UCHWAŁA Nr LXII/316/102010-10-28w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010.
UCHWAŁA Nr LXII/317/102010-10-28w sprawie: ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości .
UCHWAŁA Nr LXII/318/102010-10-28w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych .
UCHWAŁA Nr XLIX/254/102010-02-25w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XLIX/255/102010-02-25w sprawie : uchylenia Uchwały Nr XXVIII/154/2008 Rady Gminy Marciszów z dnia 24 października 2008 r.
UCHWAŁA Nr XLIX/256/102010-02-25w sprawie: najmu lokalu.
UCHWAŁA Nr XLIX/257/102010-02-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XLIX/258/102010-02-25w sprawie : zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2010.
UCHWAŁA Nr XLIX/259/102010-02-25w sprawie : zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2010.
UCHWAŁA Nr XLIX/260/102010-02-25w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010.
UCHWAŁA Nr XLIX/261/20102010-02-25w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010.
UCHWAŁA NR XLIX/262/20102010-02-25w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego upoważnionych.
UCHWAŁA Nr XLIX/263/20102010-02-25w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXVIII/213/09 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu komercyjnego i pożyczki w WFOŚiGW na zadanie w ramach realizacji projektu „Budowa kwatery na od.
UCHWAŁA Nr XLIX/264/102010-02-25w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2010.
UCHWAŁA Nr XLVII/248/102010-01-28w sprawie: wydzierżawienia na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Sędzisławiu w granicy części działki nr 164/5 o pow.10,44 ha stanowiącej zbiornik wodny będący własnością Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XLVII/249/102010-01-28w sprawie: nieodpłatnego przejęcia w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie w granicy działki nr 1/12 o pow. 0,4325m.kw.stanowiącą drogę będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XLVII/251/20102010-01-28w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010.
UCHWAŁA Nr XLVIII/250/102010-01-28w sprawie: dzierżawy nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XLVIII/252/102010-01-28w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XLVIII/253/102010-01-28w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :