Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
- statut WZWiK
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Zamówienia do 30.000 euro

14.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro


Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej
„Wodociągi Marciszowskie”
ul. Dworcowa 14
58-410 Marciszów
Tel. 75 6194190

Przedmiot zamówienia
SUKCESYWNY WYWÓZ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MARCISZOWIE I SĘDZISŁAWIU


Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych odpadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Marciszowie i Sędzisławiu, w zakresie transportu oraz zagospodarowania, odzysku lub unieszkodliwiania:  osadów o kodzie 190805, w ilości ok 400 Mg, od  01 lutego 2019 do 31 stycznia 2020 roku, zgodnie terminologią oraz zasadami określonymi w ustawie o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479,1544, 1564,1592) .
1.    Pod pojęciem zagospodarowanie rozumie się, zgodnie z art. 3 ust 2), 21) ustawy o odpadach, zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, – tj.: proces odzysku i unieszkodliwiania odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami;
2.    Realizacja niniejszego przedmiotu zamówienia będzie odbywać się w oparciu o zachowanie zasady bliskości, zgodnie z zapisami rozdziału 3 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479,1544, 1564,1592) ..
3.    Realizacja zamówienia będzie odbywała się na podstawie jednorazowych zleceń wywozu wyprodukowanej partii osadów oraz każdorazowego ustalenia przez strony przyszłej umowy, terminu wywozu danej partii odpadów, w oparciu o przepisy ustawy o odpadach, w szczególności poniże punkty niniejszego ogłoszenia. 
4.    Odbiór – załadunek i transport odpadów będzie się odbywał:
a.    Oczyszczalnia Sędzisław:
– osad,  po napełnieniu poletek. Kontener na osad ściekowy dostarcza Wykonawca, Zamawiający zapewnia załadunek
b.    Oczyszczalnia Marciszów:
– osad,  po napełnieniu szczelnego kontenera na osady o pojemności minimum 7 m3,  minimum 1 raz w tygodniu. Kontener na osad ściekowy dostarcza Wykonawca
5.    Termin wywozu będzie dostosowany do zapisów art. 96 ust 8 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479,1544, 1564,1592) ., tj.: na minimum 7 dni przed wywozem zleconej partii odpadów Zamawiający (wytwórca) zgłosi do WIOŚ zamiar przekazania ustabilizowanych osadów ściekowych.
6.    Zamawiający po wyprodukowaniu partii osadów zleci na swój koszt badania osadów, niezbędne do wyliczenia dawki osadu na hektar gruntu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015, poz. 257).
7.    Wykonawca będzie miał obowiązek przekazać w odpowiednim terminie, pozwalającym zrealizować wywóz w ustalonym terminie, dane dotyczące zagospodarowania zleconej partii, tj.:
1)    województwo,
2)    powiat,
3)    gmina,
4)    numer działki,
5)    numer obrębu geodezyjnego,
6)    cel stosowania,
7)    a także inne dane dotyczące gruntów jak umowa na podstawie której Wykonawca włada danym gruntem gdzie będą stosowane osady, łącznie z aktualnym wyrysem z mapy ewidencyjnej danego gruntu
8)    aktualny wypis z rejestru gruntów,
9)    sprawozdanie z badania gruntów (z akredytowanego Laboratorium) wraz z wydaną przez Laboratorium opinią w zakresie stwierdzenia zgodności z poniższymi wymaganiami (pkt. a     i b), dla każdego miejsca stosowania z osobna, badania wykonane i spełniające wymagania:
a)    rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015, poz. 257) – dopuszczalne zawartości metali ciężkich oraz pH w wierzchniej warstwie gruntu przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne,
b)    art. 96 ustawy o odpadach – dodatkowe wymagania związane z położeniem i sposobem użytkowania terenu przeznaczonego pod aplikację osadów ściekowych
10)    wyliczenie dawki osadu na hektar na podstawie badań gruntów (wyliczenie odbywać się będzie w oparciu o badania osadów dostarczone przez Zamawiającego), dla każdego miejsca stosowania z osobna
8.    Koszty badania gruntów ponosi Wykonawca.
9.    Zasady dotyczące transportu odbywać się powinny zgodnie z:
1)    Wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów w tym stan skupienia oraz zagrożenia jakie mogą powodować odpady,
2)    Zachowaniem przepisów ruchu drogowego lub innych przepisów dotyczących wymagań dla transportu odpadów oraz sposobie oznakowania pojazdów, oraz wszelkimi znanymi Wykonawcy okolicznościami dotyczącymi warunków transportu osadów oraz warunków, jakich można się spodziewać na trasie przejazdu
3)    Zachowaniem posiadanej przez Wykonawcę decyzji w zakresie transportu odpadów, objętych niniejszym postępowaniem.
10.    Transport Wykonawcy musi być przystosowany do przewozu odpadów ściekowych, tj.: musi mieć zabezpieczenia uniemożliwiające zanieczyszczenia tras przejazdu, oraz być:
1)    dopuszczony do poruszania się po drogach,
2)    szczelny (nie powodować wycieków),
3)    stabilny (uniemożliwiający osuwanie się osadów oraz ewentualne ich pylenie),
4)    mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji i wyznaczonych w niniejszym ogłoszeniu miejsc załadunku i odbioru.
11.    Zamawiający podczas realizacji zamówienia bezpłatnie udostępni Wykonawcy plac do składowania sprzętu Wykonawcy, związanego z realizacją niniejszego zamówienia.
12.    Termin odbioru od Zamawiającego partii odpadów oraz sposób obliczania ilości wywiezionych odpadów będą ustalane przez Wykonawcę i Zamawiającego przed wywozem zleconej partii.
13.    Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub ustnego  powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu realizacji danego zlecenia.
14.    Po zakończeniu realizacji danego zlecenia Zamawiający wystawi KPO.
15.    Podczas realizacji zleceń oraz przed podpisaniem KPO, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wizji lokalnych miejsca zagospodarowania odpadu.
16.    Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia dołączy do oferty:
1)    oświadczenie o zapewnieniu wykonania zamówienia na terenie województwa dolnośląskiego (zasada bliskości) zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach – zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.
2)    Pozwolenie na transport i zagospodarowanie osadów, na transport i odzysk  (lub przekazanie do odzysku).
4.    Przewidywana ilość do wywozu, zagospodarowania odzysku lub unieszkodliwiania Zamawiający określił na łączną ilość: osadów ok 400 Mg.
5.    Ilość osadu może okazać się mniejsza lub większa, co jest uzależnione od ilości wpływających do oczyszczalni, ścieków lub zastosowania przez Zamawiającego, w trakcie trwania umowy, nowocześniejszych lub innych technologii związanych z gospodarką osadową.
6.    Faktyczna ilość zrealizowanych zleceń w ramach przedmiotu zamówienia będzie zależna od potrzeb i ilości przetworzonych ścieków, w razie mniejszego zrealizowania, wynikającego ze zleceń Zamawiającego, nie będzie podstawą do finansowych roszczeń ze strony Wykonawcy.

Termin wykonania zamówienia – 01 luty 2019 do 31 stycznia 2020 r.
Kryteria oceny ofert: Cena   - znaczenie 100%
Miejsce i termin składania ofert


Oferty należy składać pisemnie pocztą lub mailowo na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej
„Wodociągi Marciszowskie”
ul. Szkolna 4b
58-410 Marciszów
Tel. 75 6194190
lub mail: dyrektor.zgk@marciszow.pl

Osoba do kontaktu: Rafał Zdunek tel: 75 6194190

Termin składania ofert: do 21.01.2018 r. godz. 15:30
                           
Załączniki
1.    formularz ofertowy
2.    Wzór umowy
3.    Oświadczenie o zapewnieniu wykonania zamówienia na terenie województwa
4.    Badania osadu Marciszów
5.    Badania osadu Sędzisław

14.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej
„Wodociągi Marciszowskie”
ul. Dworcowa 14
58-410 Marciszów
Tel. 75 6194190

Przedmiot zamówienia

Badanie fizykochemiczne ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Marciszowie, Sędzisławiu, Ciechanowicach, Wieściszowice będących w eksploatacji ZGK „Wodociągi Marciszowskie”

I.     Opis przedmiotu zamówienia
 
1.    Przedmiotem zamówienia są badania fizyko – chemiczne ścieków oczyszczonych i surowych z oczyszczalni ścieków w Marciszowie, Sędzisławiu, Ciechanowicach, Wieściszowice będących w eksploatacji ZGK „Wodociągi Marciszowskie”
2.    Zakres przedmiotu zamówienia:
a.    dla oczyszczalni ścieków w |Sędzisławiu:
•    badania ścieku oczyszczonego w zakresie BZT5, ChZT, zawiesina ogólna – przewidywana ilość prób:  2 (raz na pół roku)
•    piezometr (BZT5, ChZT, zaw. og) – przewidywana ilość prób:  2 (raz na pół roku)
b.    dla lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w |Ciechanowicach (9 obiektów) i Wieściszowicach (1 obiekt):
•    badania ścieku oczyszczonego w zakresie BZT5, ChZT, zawiesina ogólna – przewidywana ilość prób:  2 (raz na pół roku) obiekt
c.    dla oczyszczalni ścieków w Marciszowie:
•    badania ścieku oczyszczonego w zakresie BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot og., fosfor og.– przewidywana ilość prób:  12 razy w roku /raz na miesiąc/
•    badania ścieku oczyszczonego w zakresie temperatura, pH, chlorki, azot amonowy, azot azotynowy, chlor og., substancje ekstrahujące się eterem naftowym – przewidywana ilość prób:  6 razy w roku /raz na dwa miesiące/
•    badania ścieku surowego w zakresie BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot og., fosfor og.– przewidywana ilość prób:  12 razy w roku /raz na miesiąc/
•    badania ścieku surowego w zakresie temperatura, pH, chlorki, azot amonowy, azot azotynowy, chlor og., substancje ekstrahujące się eterem naftowym – przewidywana ilość prób:  6 razy w roku /raz na dwa miesiące/
•    badania kontrolne wód cieku Zakręta powyżej i poniżej zrzutu ścieków oczyszczonych raz w roku w zakresie BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot og., fosfor og.  
II.    Wygania dodatkowe:
Laboratorium winno posiadać przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia  akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań chemicznych ścieków, badań właściwości fizycznych ścieków oraz pobierania próbek ścieków.
III.    Termin wykonania zamówienia – 01 luty 2019 do 31 stycznia 2020 r.
IV.    Kryteria oceny ofert: Cena   -  znaczenie 100%
V.    Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać pisemnie pocztą lub mailowo na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej
„Wodociągi Marciszowskie”
ul. Szkolna 4b
58-410 Marciszów
Tel. 75 6194190
lub mail: dyrektor.zgk@marciszow.pl


Osoba do kontaktu: Rafał Zdunek tel: 75 6194190

Termin składania ofert: do 21.01.2018 r. godz. 15:30Załączniki:

Data publikacji 2019-01-15 14:02:22Formularz ofertowy
Data publikacji 2019-01-15 14:02:37Wzór umowy
Data publikacji 2019-01-22 14:31:45Protokół z zamówienia - badania fizykochemiczne ścieków
Data publikacji 2019-01-22 14:32:20Protokół z zamówienia - wywóz i zagospodarowanie osadówredaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :