Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- archiwum 2018
- archiwum 2017
- archiwum 2016
- archiwum 2015
- archiwum 2014
- archiwum 2013
- archiwum 2012
- archiwum 2011
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa


13.05.2019

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Marciszów ogłasza

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdniku w granicach działki nr 405/9 o pow. 0,1377 ha oznaczonej w rejestrze  gruntów użytkiem: RIVb-grunty orne.
Dla działki Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1K/00020910/7, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tej nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Dla działki nie ma uchwalonego miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 31.03.2016 r. nr 9/2016 (PB.6730.41.2015) dla przedmiotowego terenu ustalone zostały warunki zabudowy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. 
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana o foremnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Usytuowana jest w strefie peryferyjnej wsi Świdnik przy drodze wojewódzkiej nr 328 prowadzącej z Marciszowa w kierunku Kaczorowa. Teren nieogrodzony, płaski, częściowo podmokły, porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi niewielkimi samosiejkami drzew. Przy południowo-wschodniej granicy działki znajduje się pojedynczy słup z przebiegającą napowietrzną linią elektroenergetyczną. Przez teren działki przechodzi również kablowa linia telefoniczna. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej zapewniony jest częściowo utwardzoną drogą dojazdową urządzoną na działce nr 385/4 oraz wytyczone geodezyjnie działki nr 385/5, 513 i 405/10.   
Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20.000,00 zł brutto (W cenie jest zawarty podatek VAT w wys. 23%).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 2.000,00 zł, na konto Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy z/s w Kamiennej Górze - do dnia 10.06.2019 r. Wpłata wadium będzie uznana, gdy należna kwota będzie zaksięgowana na koncie Gminy Marciszów w dniu 10.06.2019 r.  
Na sprzedaż w/w działki odbyły się cztery przetargi: I przetarg 29.11.2018 r., II przetarg 04.01.2019 r., III przetarg 15.02.2019 r., IV przetarg 10.04.2019 r. wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność. 
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć w tut. urzędzie pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowodu wniesienia wadium.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o nieruchomości i przetargu pod nr tel. 75 741 03 67, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. nr 2204 ze zm.) wyznaczono od dnia 12.09.2018 r. do dnia 23.10.2018 r.
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 13.05.2019 r. do dnia 14.06.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdnik.


07.05.2019

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Marciszów ogłasza

I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż działek nr 383/20, 383/21, 383/22, 383/23, 383/24, 383/25, 383/26, 383/27, 383/28, 383/29, 383/30, 383/31, 383/32, 383/33, 383/34 położonych w Marciszowie przeznaczonych pod budowę boksów garażowych.
Działki nr 383/20 i 383/21 objęte są księgą wieczystą nr JG1K/00019435/3. Pozostałe w/w działki objęte są księgą wieczystą nr JG1K/00015824/9. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem nich nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Dla działek nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 12.12.2018 r. nr 32/2018 dla przedmiotowego terenu ustalone zostały warunki zabudowy pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej. Każda z w/w działek ma powierzchnię 18 m2 (0,0018 ha).
Opis nieruchomości:
Działki posiadają dostęp do drogi publicznej – ul. Głównej przez działki nr 383/7 i 383/19 stanowiące częściowo utwardzoną wewnętrzną drogę dojazdową. Bezpośredni dojazd do działek drogą nieutwardzoną (dz.383/19). Teren w/w działek jest płaski, nieogrodzony. Działki nie są uzbrojone, ale są w bliskim zasięgu infrastruktury technicznej. Kształt działek jest regularny. Znajdują się w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy ul. Głównej nr 80, 84, 86.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter) na działki oznaczone numerem geodezyjnym:
- 383/20 o godz. 9.00
- 383/21 o godz. 9.30
- 383/22 o godz. 10.00
- 383/23 o godz. 10.30
- 383/24 o godz. 11.00
- 383/25 o godz. 11.30
- 383/26 o godz. 12.00
- 383/27 o godz. 12.30 
Cena wywoławcza każdej działki wynosi 1.845,00 zł brutto.
(W cenie jest zawarty podatek VAT w wys. 23%).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 200,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów 
Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 31.05.2019 r. Wadium należy wpłacać ze wskazaniem numeru działki.  Wpłata wadium będzie uznana, gdy należna kwota będzie zaksięgowana na koncie Gminy Marciszów w dniu 31.05.2019 r.  
Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter) na działki oznaczone numerem geodezyjnym:
- 383/28 o godz. 9.00
- 383/29 o godz. 9.30
- 383/30 o godz. 10.00
- 383/31 o godz. 10.30
- 383/32 o godz. 11.00
- 383/33 o godz. 11.30
- 383/34 o godz. 12.00
Cena wywoławcza każdej działki wynosi 1.845,00 zł brutto.
(W cenie jest zawarty podatek VAT w wys. 23%).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 200,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów 
Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 31.05.2019 r. Wadium należy wpłacać ze wskazaniem numeru działki.  Wpłata wadium będzie uznana, gdy należna kwota będzie zaksięgowana na koncie Gminy Marciszów w dniu 31.05.2019 r.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć w tut. urzędzie pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 03 67, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze  zm.) wyznaczono od dnia 08.03.2019 r. do dnia 18.04.2019 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 07.05.2019 r. do dnia 06.06.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Marciszów.


13.03.2019

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Marciszów ogłasza

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości – część niezabudowanej działki nr 260 o pow. 1,5655 ha położonej w Pastewniku. W skład części działki przeznaczonej do dzierżawy wchodzą grunty w postaci: grunty orne klasy V pow. 0,1394 ha, grunty orne klasy IVb pow. 1,2718 ha oraz pastwiska trwałe klasy IV pow. 0,1543 ha.
Działka przeznaczona do dzierżawy na cele rolne, na czas oznaczony do 3 lat. 

Działka jest objęta księgą wieczystą KW nr JG1K/00013969/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tej nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 469,65 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 90,00 zł, na konto Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy z/s w Kamiennej Górze - do dnia 08.04.2019 r. Wpłata wadium będzie uznana, gdy należna kwota będzie zaksięgowana na koncie Gminy Marciszów w dniu 08.04.2019 r.  

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na dzierżawę nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie. Pełnomocnictwa do przetargu oraz dokumenty wymagane od osób prawnych należy przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej nie później niż 3 dni przed wyznaczoną datą przetargu. 
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowodu wniesienia wadium.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, ogłoszeniem o przetargu, warunkami projektu umowy dzierżawy oraz że warunki te przyjmuje się bez zastrzeżeń.  Druk oświadczenia można pobrać w pok. nr 19 Urzędu Gminy w Marciszowie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego. Wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Zwrócone wadium może być pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ta nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy dzierżawy, Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca jest zobowiązany uiszczać podatek gruntowy związany z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i przetargu pod nr tel. 75 741 03 67, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 13.03.2019 r. do dnia 12.04.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pastewnik.
08.03.2019

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Marciszów ogłasza

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdniku usytuowanej w granicach działki nr 405/9 o pow. 0,1377 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: RIVb-grunty orne.
Dla działki Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00020910/7, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tej nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Dla działki nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 31.03.2016 r. na 9/2016 (PB.6730.41.2015) dla przedmiotowego terenu ustalone zostały warunki zabudowy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. 
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, o foremnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Usytuowana jest w strefie peryferyjnej wsi Świdnik przy drodze wojewódzkiej nr 328 prowadzącej z Marciszowa  w kierunku Kaczorowa. Teren nieogrodzony, płaski, częściowo podmokły,  porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi niewielkimi samosiejkami drzew. Przy południowo-wschodniej granicy działki znajduje się pojedynczy słup z przebiegającą napowietrzną linią elektroenergetyczną. Przez teren działki przechodzi również kablowa linia telefoniczna. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej zapewniony jest częściowo utwardzoną drogą dojazdową urządzoną na działce nr 385/4 oraz przez wytyczone geodezyjnie działki nr : 385/5, 513 i 405/10. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł brutto.
(W cenie jest zawarty podatek VAT w wys. 23%). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 2.000,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 04.04.2019 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.
Na sprzedaż w/w działki odbyły się trzy przetargi: I przetarg - 29.11.2018 r., II przetarg 04.01.2019 r., III przetarg- 15.02.2019 r. wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć w tut. urzędzie pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 03 67, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami      (Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze  zm.) wyznaczono od dnia 12.09.2018 r. do dnia 23.10.2018 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 08.03.2019 r. do dnia 10.04.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdnik.

15.01.2019

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Marciszów ogłasza


III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdniku usytuowanej w granicach działki nr 405/9 o pow. 0,1377 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: RIVb-grunty orne.
Dla działki Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00020910/7, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tej nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Dla działki nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 31.03.2016 r. na 9/2016 (PB.6730.41.2015) dla przedmiotowego terenu ustalone zostały warunki zabudowy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. 
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, o foremnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Usytuowana jest w strefie peryferyjnej wsi Świdnik przy drodze wojewódzkiej nr 328 prowadzącej z Marciszowa  w kierunku Kaczorowa. Teren nieogrodzony, płaski, częściowo podmokły,  porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi niewielkimi samosiejkami drzew. Przy południowo-wschodniej granicy działki znajduje się pojedynczy słup z przebiegającą napowietrzną linią elektroenergetyczną. Przez teren działki przechodzi również kablowa linia telefoniczna. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej zapewniony jest częściowo utwardzoną drogą dojazdową urządzoną na działce nr 385/4 oraz przez wytyczone geodezyjnie działki nr : 385/5, 513 i 405/10
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł brutto. (W cenie jest zawarty podatek VAT w wys. 23%). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 2.000,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 11.02.2019 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

Na sprzedaż w/w działki odbyły się dwa przetargi: I przetarg - 29.11.2018 r., II przetarg 04.01.2019 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć w tut. urzędzie pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 03 67, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze  zm.) wyznaczono od dnia 12.09.2018 r. do dnia 23.10.2018 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia  15.01.2019 r. do dnia 15.02.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdnik.Załączniki:

Data publikacji 2019-03-08 09:45:0405.02.2019 - wykaz nieruchomości do dzierżawy
Data publikacji 2019-03-08 09:45:1005.02.2019 - wykaz nieruchomości do dzierżawy - c.d.
Data publikacji 2019-03-08 09:47:0508.03.2019 - wykaz nieruchomości do sprzedaży
Data publikacji 2019-04-19 10:13:2419.04.2019 - wykaz nieruchomości do dzierżawy
Data publikacji 2019-05-15 08:04:5215.05.2019 - wykaz nieruchomości do dzierżawy
Data publikacji 2019-05-23 15:35:1023.05.2019 - wykaz nieruchomości do dzierżawy
Data publikacji 2019-06-10 11:59:5710.06.2019 - wykaz nieruchomości do dzierżawyredaguje: [Katarzyna Kaznowska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :